Välkommen till Trollbäckens Egnahemsförening

Årsmötet den 11 mars

Ett trettiotal närvarade i Kumla Herrgård. Vi fortsätter agera för  att kommunen ska ändra sig så att vi får en småstadsgata som passar i Trollbäcken. Om vi inte lyckas kommer det säkert att bli en miljö de flesta av oss inte vill ha.  För mer information från mötet se fliken Pågående. Nu behövs opinionsbildning!

Artikel i MittiTyresö den 30 nov.

”Det blir ingen småstadsgata”

Mitti dig 191130

sektinNu är det snart försent!

Trollbäckens centrumstråk riskerar att bli 4-6 våningar högt om man bygger enligt riktlinjerna i antaget Planprogram!

I Förslaget till Planprogram som var ute på samråd 2017 visades gatuhusen längs stråket med 3-4 våningar med inslag av stadsradhus i 2-3 våningar. Egnahemsföreningen framförde i samrådsyttrandet att det istället bör vara 2-3 våningar för att bli en trevlig småstadsgata och att exploateringen var alldeles för hög. Samrådsredogörelsen redovisade inga åtgärder för att höja exploateringen men i det slutliga Planprogrammet 2019 har det blivit 4-5 våningar med inslag av 6 våningshus. Bilderna i Planprogrammet är vilseledande. Den exploatering som man tillåter längs stråket motsvarar 1,6 ggr Granängsringen som har 930 lägenheter.Detta vill vi inte ha.

Kontakta de folkvalda politikerna och kräv: Gör om gör rätt”.

Läs mer här på hemsidan under flaggan Trollbäcken Allé .

På vår Facebooksida kan du framföra dina synpunkter på www.facebook.com/trollbackensegnahemsforening.

 

Trollbäckens Egnahemsförening (TEF) är en ideell intresseförening för alla som bor i Trollbäcken, oavsett boendeform. TEF arbetar för medlemmarnas gemensamma intressen i olika samhällsfrågor. Bygg- och planprojekt, grönområden, skola, kultur, samhällsservice,  säkerhet, trafik och trygghet är några exempel på vad vi arbetar med.

Föreningen grundades 1911 och är partipolitiskt obunden och en viktig samtalspartner för förtroendevalda och tjänstemän i kommunen och andra samhällsorganisationer.

Föreningen gav ut Tyresö Tidning mellan åren 1949 och 2011. I den finns artiklar om Trollbäcken samt profiler och verksamheter i Trollbäcken. Dessutom beskrivs intressanta platser och givetvis dagsaktuella frågor och planeringsfrågor för framtiden. Du kan se fram emot en spännande läsning om våra Trollbäckenrötter i de inskannade artiklarna. Se under rubrikerna Tyresö Tidning och Om TEF/historia. Vi avser att ge ut tidningen igen med ett nr i pappersformat inför årsmötet och sen några nummer digitalt.

En aktuell fråga är arbetet med utvecklingen av Trollbäckens centrumstråk som det kallas i förlaget till Planprogram som var på samråd till jan 2018. Det gäller Vendelsövägen på sträckan Drevviken/Alléplan/Södergården och som vi kallar Trollbäcken Allé med norra och södra delen samt Alléplan. Andra frågor som vi bevakar är Fornudden med projektet Fornuddsskolan som nu byggs, skötseln av Fornuddens gravfält och tillgång för alla till Drevvikens stränder. Även uppkommande detaljplaneändringar för exploateringar bevakar vi.

Föreningen har producerat ett dokument om hur vi vill att Trollbäcken ska utvecklas – ”Trollbäckens Framtid 2019″ som vi uppdaterar årligen. Lämna dina synpunkter på utkastet till 2020 års revidering. Framtid TEF 2020 utkast7 191125

Styrelsen har goda kontakter med tjänstemän och politiker och verkar för att få gehör för föreningens åsikter om Trollbäcken och dess framtid.

Som medlem i TEF påverkar du utvecklingen. Årsavgiften är 200 kronor. Hela din familj räknas som en medlem. Du betalar avgiften till TEF:s PlusGirokonto 4643-3.

Vi vill gärna ha synpunkter, idéer och medverkan från medlemmarna. Föreningen har en Facebooksida https://www.facebook.com/trollbackensegnahemsforening/ där man kan kommunicera eller kontakta någon i styrelsen (se under fliken ”Om oss/Styrelse m.fl.”).  Välkommen!

TEF_full_logo_green