Välkommen till Trollbäckens Egnahemsförening

Tyresöradion från den 8 nov. Intervju med Bengt Svensson och Svante Berg. https://www.tyresoradion.se/3273

Gudöbroleden. Haninge och Tyresö har skickat en gemensam skrivelse till Trafikverket med begäran om en sk ÅVL utredning av Gudöbroleden så att alla trafikslag utreds samtidigt.

Den 4 okt skickade vi in bifogade yttrande på Trafikverkets samrådshandling för Vendelsöstråket gång- och cykelväg mm. Vi har samordnat oss med Villaägarna som avger ett eget yttrande. Vi skickar även till våra kommuners politiker med följande hälsning:
”Vägplan Vendelsöstråket gång- och cykelväg samt kollektivtrafikåtgärder väg 260
Ärendenummer TRV 2018/130240
Trollbäckens Egnahemsförening har tillsammans med Villaägarna Haninge – Tyresö, Vendelsö Fastighetsägareförening och Lindalens Egnahemsförening tagit del av samrådsunderlaget och planläggningsbeskrivningen för Gudöbroleden och vi vill härmed informera er om att vi framfört våra synpunkter som vi samrått med de andra föreningarna om till Trafikverket i samband med samrådet.
Vi saknar ett helhetsgrepp på Gudöbroleden i den planering som görs. Det är en komplex fråga att bedöma framtiden och dess behov och man kan inte alltid ta alla frågor på en gång. Men självklart måste planering ta höjd och ha flexibilitet så att man inte bygger fast sig vilket ett alltför kortsynt och populistiskt agerande gör. Det planerade regionala gång- och cykelstråket har en bra målsättning men den löser inte nuvarande och framtida trafikproblem.
Vi förutsätter nu att alla berörda ser till helheten framöver annars kommer vi inte att få den hållbara trafikmiljö med god kollektivtrafik som vi alla vill ha.”
Gudöbroleden är en fråga som föreningen är intresserad av. Är du? Vill du delta i vårt arbete med trafikfrågorna är du välkommen att anmäla ditt intresse.”

TEF samrådssvar

Villaägarna Trafikverket väg 260

31 aug Tre frågor till de politiska partierna

Vi har bara fått svar från två partier angående frågorna till partierna  om det centrala centrumstråket genom Trollbäcken. De styrande politikerna lyssnar inte alls på oss när det gäller den framtida planeringen. Vi forsätter att agera i denna fråga

Partifrågor

Trollbäckens Egnahemsförening (TEF) är en ideell intresseförening för alla som bor i Trollbäcken, oavsett boendeform. TEF arbetar för medlemmarnas gemensamma intressen i olika samhällsfrågor. Bygg- och planprojekt, grönområden, skola, kultur, samhällsservice,  säkerhet, trafik och trygghet är några exempel på vad vi arbetar med.

Föreningen grundades 1911 och är partipolitiskt obunden och en viktig samtalspartner för förtroendevalda och tjänstemän i kommunen och andra samhällsorganisationer.

Föreningen gav ut Tyresö Tidning mellan åren 1949 och 2011. I den finns artiklar om Trollbäcken samt profiler och verksamheter i Trollbäcken. Dessutom beskrivs intressanta platser och givetvis dagsaktuella frågor och planeringsfrågor för framtiden. Du kan se fram emot en spännande läsning om våra Trollbäckenrötter i de inskannade artiklarna. Se under rubrikerna Tyresö Tidning och Om TEF/historia. Vi avser att ge ut tidningen igen med ett nr i pappersformat inför årsmötet och sen några nummer digitalt.

En aktuell fråga är arbetet med utvecklingen av Trollbäckens centrumstråk som det kallas i förlaget till Planprogram som var på samråd till jan 2018. Det gäller Vendelsövägen på sträckan Drevviken/Alléplan/Södergården och som vi kallar Trollbäcken Allé med norra och södra delen samt Alléplan. Andra frågor som vi bevakar är Fornudden med projektet Fornuddsskolan som nu byggs, skötseln av Fornuddens gravfält och tillgång för alla till Drevvikens stränder. Även uppkommande detaljplaneändringar för exploateringar bevakar vi.

Föreningen har producerat ett dokument om hur vi vill att Trollbäcken ska utvecklas – ”Trollbäckens Framtid 2019″ som vi uppdaterar årligen. Lämna dina synpunkter på utkastet till 2020 års revidering. Framtid TEF 2020 utkast7 191125

Styrelsen har goda kontakter med tjänstemän och politiker och verkar för att få gehör för föreningens åsikter om Trollbäcken och dess framtid.

Som medlem i TEF påverkar du utvecklingen. Årsavgiften är 200 kronor. Hela din familj räknas som en medlem. Du betalar avgiften till TEF:s PlusGirokonto 4643-3.

Vi vill gärna ha synpunkter, idéer och medverkan från medlemmarna. Föreningen har en Facebooksida https://www.facebook.com/trollbackensegnahemsforening/ där man kan kommunicera eller kontakta någon i styrelsen (se under fliken ”Om oss/Styrelse m.fl.”).  Välkommen!

TEF_full_logo_green

What do you want to do ?

New mail