Pågående

 

Trollbäcken Allé. Trollbäckens Egnahemsförening, som bl.a. bevakar stadsbyggnadsfrågor, har träffat kommunledningen två gånger angående den fortsatta planeringen av centrumstråket i Trollbäcken från Drevviken i norr via Alléplan till Södergården eller Trollbäcken Allé som vi föredrar att kalla stråket.

Med årsstämmans godkännande att kontakta politikerna angående ett förslag till stadsbyggnadsprocess för stråket skickades en inbjudan till det största partiet om en presentation av förslaget. Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson och kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder tog emot Svante Berg och Bengt Svensson (TEF´s styrelse) tillsammans med experten Owe Swanson för en presentation den 8 maj.

Den 24 maj bjöd kommunen in för ytterligare ett möte. Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L) ordförande för stadsbyggnadsutskottet, Marie Åkesdotter ordförande för hållbarhets-utskottet och stadsbyggnadsförvaltningens chef Sara Kopparberg berättade om kommunens planer för Trollbäcken Allé och föreningen presenterade förslaget till stadsbyggnadsprocess.

Mötet avhölls i en mycket god anda.

Planarbetet med Trollbäcken Allé som ytterst är föranlett av behovet att ta emot fler boende är prioriterat enligt politikerna. Det är ett långsiktigt projekt som ska vara till nytta för alla boende i Tyresö och som kan bli en förebild för hur man kan utveckla ett lokalt centrumstråk och samtidigt bli en snygg entré till Trollbäcken.

Kommunens förslag till Planprogram är en bra utgångspunkt som i många delar överensstämmer med föreningens synpunkter. Föreningen anser att man bör fortsätta och utveckla planprogrammet enligt föreningens förslag så att politiska mål kan beslutas och läggas fast i en formell detaljplaneform. Förslaget om att anlita arkitektkontor för parallella uppdrag är inte främmande för kommunen utan har tillämpats förr.

Föreningen framhöll också vikten av att Gudöbroledens passage vid Alléplan, som idag klyver samhället i två delar, måste utredas och analyseras, särskilt alternativet som en planskild korsning, innan beslut fattas om Alléplansområdet slutliga utformning.

Fornuddsskolan. Den 25 april var TEF på plats och bevakade informationsträffen om nya Fornuddsskolan som kommunen bjudit in till. Ingen ansvarig politiker gjorde sig hörd på mötet utan tjänstemän från kommunen planavdelning samt representanter från båda byggherrarna TL bygg och Vectura Fastigheter framträdde. Rektor från Fornuddsskolan och skolchef Tyresö kommun deltog också.

Föräldrar uttryckte stor oro kring miljön för barnen, den höga ljudnivån, partiklar I luften, byggtransporter och de nu otrygga provisoriska vägarna till och från skolan – tillfredställande svar uteblev. Läs vidare: Den 25 april var TEF på plats och bevakade informationsträff om nya skolan som kommunen bjudit in till

Gudöbroleden. I en med Villaägarna gemensam skrivelse dat 190314 till Haninge och Tyresö yrkar föreningarna att Gudöbroleden läggs in i Länsplanen och att utredningsarbetet samordnas med utredningen av Vendelsöstråket.

gudöbroleden 2019

Förra året påbörjade vi en kampanj på Facebook för att engagera fler i Trollbäckenfrågor och vi startade med med ett inlägg om Gudöbroledskaoset. Responsen blev god och kort sagt så har ca 7 500 personer i Trollbäcken sett vårt inlägg, ungefär 2 1/2 gång var, och nästan 1 200 har tyckt att det var så pass intressant att de klickat på länken för att få mer information. Vi gjorde ett nytt inlägg om Fornuddsskolan.

Det är viktigt för planeringen av gamla Vendelsövägens utbyggnad att Gudöbroleden får en lösning vid passagen av Alléplan. I januari 2017 skickade vi synpunkter till stadsbyggarna om att utreda en överdäckning vid Alléplan. Svaret blev att det är för dyrt och då har man bara tittat på en fyra gånger så lång sträcka som vi föreslår. Alléplanspassagen är också en avgörande fråga för att lösa Gudöbroledskaoset

Förslag till Planprogram. Utvecklingen av gamla Vendelsövägen (som vi kallar Trollbäcken Allé) arbetar kommunen med. Man tog fram ett Förslag till Planprogram för Trollbäckens centrumstråk vilket var ute på samråd och som ska antas av kommunen.

Fornuddsskolan. Detaljplanen för Fornuddsskolan överklagades av väldigt många, Länsstyrelsen sa OK men detta överklagades igen till Mark-och miljödomstolen som sa OK. Detta överklagades igen men Mark- och Miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd så planen vann laga kraft. Redan tidigare sålde kommunen marken där matsalen och gymnastikhallen ligger för att köparen där ska uppföra ett äldreboende. Nu är en matsalspaviljong uppförd mellan Fornuddsvägen och fotbollsplan och matsal/skolkök/gymnastiksal är rivna för att ge plats för ett nytt äldreboende som är under uppförande. Ängsgården är också riven för att ge plats för skolan.

Projektet medför tyvärr stora störningar och provisorier för skolans barn under flera år vilket kunde undvikits om man istället valt föreningens billigare förslag att bygga en ny Fornuddsskola bredvid den befintliga utmed Fornuddsvägen. Utgången av valet 2018 medförde tyvärr inte att man ändrade planerna för skolan utan nu blir Fornuddsparken mindre.

Södergårdsplanen överklagades också av många men har nu vunnit laga kraft. Fd Shellmacken är stängd och snart börjar bygget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *