Artikel om byggnation i Fornuddsparken

Ordförandes debattinlägg i Tyresö Nyheters mars nummer.

Vi tycker om Trollbäcken!

Den 25 mars informerar Trollbäckens Egnahemsförening om det förslag till Översiktsplan som kommunen skickat till alla Tyresöbor. Vad blir konsekvenserna för Trollbäcken och vad borde stå i planen?

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 11 mars att upprätta ett förslag för detaljplan för skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden.

Beslutet innebär att man på den plats i norra Fornuddsparken som avsågs för äldreboende och boende nu vill placera en nybyggd och kraftigt utökad Fornuddsskola. Skolans nuvarande tomt används till förskola, äldreboende och boende.

Föreningen lämnade synpunkter på förra årets äldreboendeförslag och anser då som nu att kommunen ska ha bättre medborgardialog med redovisning av alternativ och motiv när man tar bort en del av den finaste parkmarken vi har.

Alternativa lösningar i Trollbäcken har inte redovisats och kommunen valde igen att inte först göra ett program trots att starka skäl finns.

Plan- och bygglagen anger olika skäl för kommuner att göra program med syfte att skapa en bra medborgardialog.

Ett sådant skäl är att det föreligger många motstridiga intressen (reservation till beslutet om skolans dimensionering, reaktioner på att förminska Fornuddsparken, ökade trafikstörningar mm. dessutom krävs det dispens av Länsstyrelsen för att bygga på detaljplanelagd park-och naturmark)

Föreningen håller med om att det i Trollbäcken behöver byggas ett 60-tal bostäder för äldre, utöka skol- och förskolekapaciteten samt skapa fler och nya bostadstyper för att möta generationsskiftets behov.

Kommunens påbörjade utredning om utveckling av stråket mellan Drevviken via Alléplan till Södergården kan ge många positiva möjligheter för ovan nämnda behov och föreningen kommer att med intern arkitektmedverkan följa utredningen och presentera egna idéer.

Svante Berg ordf

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *