Samhällsbyggnad

Arbetsgruppen har till uppgift att strukturera och formulera konstruktiva synpunkter på detalj- och översiktsplaner på ett professionellt sätt samt förmedla slutsatserna till kommunen och presentera dom för medlemmarna.

Aktuella frågor är för närvarande:

• Gruppen följer upp  Detaljplanen för skola, äldreboende mm i Fornuddsparken. Den 27 juni 2014 lämnade föreningen in ett 8-sidigt yttrande över kommunens förslag. Yttrandet finns under fliken ”Skrivelser”. Sedan dess har kommunen gjort ett nytt planförslag för en dubblering av Fornuddsskolan på samma plats istället för äldreboendet. Ett mycket kritiskt samrådsyttrande mot att fördubbla skolan och därmed ta i anspråk en tredjedel av Fornuddsparken lämnades in 4 maj 2015. Gruppen har tagit fram ett eget förslag på nybyggad av Fornuddsskolan på samma fastighet med skolverksamheten pågående. Detta går att göra med bygglov utan planändring vilket förkortar genomförandetiden och man behöver inte riva gymnastkhall och matsal/kök. Vi freslår en ny skola F-6 i Skälsätra samt olika förslag till placeringar av äldreboende och nya bostäder vilket innebär att man inte behöver reducera Fornuddsparken. Föreningen har lämnat ett kritiskt granskningsyttrande över kommunens detaljplaneförslag.

• I sep kom detaljplaneförslaget för Kumla Herrgård för granskning och vi lämnade ett kritiskt yttrande 29 sep. Föreningen anser att detaljplaneförslaget inte skyddar herrgårdens tillgänglighet utan snarare underlättar en försäljning och är oroade för att herrgården och dess trädgård privatiseras. Av kommunens enda riktigt ägda kulturarv-Kumla Herrgård-som idag är tillgänglig, nyttjad och älskad av kommunens invånare, garanteras av denna plan att det endast  blir kvar – ett allmänt gångstråk.

• Gruppen följer kommunens utredningsarbete avseende sträckan längs Vendelsövägen från Drevviken till Södergården inklusive Alléplan. Ett första idéförslag med arbetsnamn ”Nya Allén” som presenterades på mötet i Kumla Herrgård i visas för tjänstemän och politiker under våren.

• Möjliga platser för äldreboende i Trollbäcken bör utredas snarast av kommunen. Arbetsgruppen håller på att ta fram konkreta förslag i närområdet till Alléplan.

• Gruppen följer kommunens arbete med granskning av befintliga detaljplaner i Trollbäcken som f.n. gäller en inventering.

Arbetsgruppen består av:

Svante Berg, ordförande i TEF, arkitekt tidigare verksam på Berg Arkitektkontor

Henrietta Palmer, professor i arkitektur på Chalmers – med inriktning på stads- och samhällsbyggnad

Jan Fager, jurist, rådgivning inom juridik och marknadsföring JM Fager

Kjell Fridlund, ingenjör, en sedan mycket länge föreningstrogen medlem med stor erfarenhet av bygg-och samhällsbyggnads-frågor

Sara Norell, project Manager & PMO Rexel Sverige

Bengt Svensson, styrelseledamot i TEF, arkitekt tidigare verksam på White Arkitekter.

Lena Öhrlund, styrelseledamot i TEF, verksamhet i Trollbäcken.

Du kan nå Svante på svante.berg@bergarkitekt.se

3 kommentarer

 1. Barbro Bohman skriver:

  Hej!
  Jag tycker att onsdagens möte var mycket bra. Planen för Trollbäckens centrum är bra, men jag föreslår att stråket mellan Alléplan och lampaffären byggs med lägenheter, varav ett antal kan bli pensionärslägenheter eller ålderdomshem. Butikerna, som t.ex Ica och Färghallen kan rymmas i bottenvåningen. Lebe bör väl kunna flytta på sig till ett lämpligare ställe.
  Istället för att bygga ålderdomshemmet på Fornuddsskolans plats så kan man väl köpa in den villa som ligger strax bakom dagens ålderdomshem och dra upp hemmet mot Fornuddsvägen.

  • TEF skriver:

   Hej och tack för kommentarerna. Vi jobbar vidare med sträckan gamla Vendelsövägen som vi nu gett arbetsnamnet Nya Allén. Bengt Svensson och jag träffade Alliansen idag och framförde våra synpunkter.
   Hälsningar
   Svante Berg

 2. Rolf Månsson skriver:

  Kommunens nya förslag till detaljplan för området kring Södergården har väckt en stormvåg av ilska bland de boende i den här delen av Trollbäcken. De protester som har funnits mot förslaget till äldreboende i Fornuddsparken eller den eventuella försäljningen av Kumla herrgård (som ärligt talat engagerar ett fåtal) är en mild västanfläkt i jämförelse.

  Ilskan har i huvudsak två grunder.

  Dels det exempellösa medborgarförakt som det innebär att lägga fram ett förslag till detaljplan som innebär en av de största förändringarna i Trollbäckens historia utan att ge invånarna i området en reell möjlighet att diskutera och påverka förslaget. Att ge en samrådstid på drygt tre veckor är ett rent hån mot varje form av medborgarinflytande. För en månad sedan skickade allianspartierna ut ett informationsblad där man talade om en ”försiktig förtätning” vid Shellmacken. Några veckor senare kommer det nya detaljplaneförslaget. Om det är vad partierna menar med en försiktig förtätning så frågar man sig ängsligt vad en kraftig förtätning innebär.

  Den kuppartade karaktären förstärks också av att man inte ens har gått ut med direkt information till alla boende i de berörda kvarteren.

  Hanteringen av detaljplaneförslaget en skam för berörda politiker och tjänstemän och riskerar att förläna dem herostratisk ryktbarhet.

  Den andra anledningen är naturligtvis utformningen av förslaget med flera stora femvåningskolosser mitt i villaområdet. Förslaget är okänsligt och helt artfrämmande i området. Skulle det genomföras innebär det total förändring av områdets karaktär. Förslaget avviker också fullständigt från de lösningar som tidigare diskuterats. De som bor i villorna som får de nya husen som grannar kommer att på nära håll få titta rakt upp på en höghusfasad. Man kan tala om ett rent övergrepp på de boende i grannskapet.

  En annan konsekvens av förslaget som särskilt betonas av barnfamiljer är den kraftiga trafikökning som kommer att bli följden. Vendelsövägen på sträckan upp till Kumla skola är redan idag kraftigt trafikerad inte minst i morgonrusningen. Med förslaget kommer skolvägen för barnen att bli ännu mycket hårdare utsatt.

  Jag menar att Trollbäckens Egnahemsförening nu måste agera skyndsamt och kraftfullt mot såväl förslaget som hanteringen av detsamma. I praktiken handlar det om att omedelbart styra om fokus i verksamheten och fånga upp och kanalisera den ilska som finns bland medlemmarna i området. Jag vet att det är svårt med tiden och kraften när man som ni arbetar ideellt (hatten av, ni är värda all beundran för ert engagemang), men här handlar det om en fråga som för att uttrycka det försiktigt är den största på åtminstone de dryga tjugo år jag har varit med i föreningen.

  Föreningens synpunkter bör enligt min mening i det här läget handla om den korta samrådstiden, bristen på information, krav på kraftigt utökad tid för diskussioner och samråd samt en allmän kritik mot det artfrämmande jättebygget. Detaljsynpunkter på utformningen och den framtida utvecklingen av området menar jag att föreningen inte har mandat att lämna förrän efter möten med och diskussioner bland medlemmarna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *