Fornuddsskolan

Fornuddsskolan. Den 25 april 2019 var TEF på plats och bevakade informationsträffen om nya Fornuddsskolan som kommunen bjudit in till. Ingen ansvarig politiker gjorde sig hörd på mötet utan tjänstemän från kommunen planavdelning samt representanter från båda byggherrarna TL bygg och Vectura Fastigheter framträdde. Rektor från Fornuddsskolan och skolchef Tyresö kommun deltog också.

Föräldrar uttryckte stor oro kring miljön för barnen, den höga ljudnivån, partiklar I luften, byggtransporter och de nu otrygga provisoriska vägarna till och från skolan – tillfredställande svar uteblev.

Läs vidare: Den 25 april var TEF på plats och bevakade informationsträff om nya skolan som kommunen bjudit in till

Kommunen har behandlat detaljplanen för Fornuddsskolan mm för antagande på ett fullmäktige i januari 2017 och ett i februari. Båda gångerna har ärendet återremitterats för att pröva alternativet att bygga ny Fornuddsskola på samma plats men detta avslogs. Föreningen hade föreslagit att bygga en ny skola på samma plats utan rivning av matsal och gymnastikhall, utan provisorier och flyttning av elever och utan detaljplaneändring men inte fått majoritetens gehör. Planärendet behandlades på Kommunstyrelsemöte  den 13 mars då planen rekommenderades att antas i fullmäktigen en tredje gång på ett extra insatt möte den 15 mars och det utan att några nya utredningar gjorts.

Planen har antagits av fullmäktige, överklagats och godtagits av Länsstyrelsen. Detta överklagades till Mark- och Miljödomstolen som godkände. Detta är överklagat till Mark- och Miljööverdomstolen som ännu inte meddelat om det blir prövningstillstånd eller ej

Detaljplanen för Fornuddsskolan överklagades av väldigt många, Länsstyrelsen sa OK men detta överklagades igen till Mark-och miljödomstolen som sa OK. Detta överklagades igen men Mark- och Miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd så planen vann laga kraft. Redan tidigare sålde kommunen marken där matsalen och gymnastikhallen ligger för att köparen där ska uppföra ett äldreboende. Nu är en matsalspaviljong uppförd mellan Fornuddsvägen och fotbollsplan och matsal/skolkök/gymnastiksal är rivna för att ge plats för ett nytt äldreboende som är under uppförande. Ängsgården är också riven för att ge plats för skolan.

Projektet medför tyvärr stora störningar och provisorier för skolans barn under flera år vilket kunde undvikits om man istället valt föreningens billigare förslag att bygga en ny Fornuddsskola bredvid den befintliga utmed Fornuddsvägen. Utgången av valet 2018 medförde tyvärr inte att man ändrade planerna för skolan utan nu blir Fornuddsparken mindre. Föreningen följer upp bygget.

 

PM Fornuddsskolan 161215

Skolfolder-2016

Politikerna i kommunen 2016

TEF synpunkter till MittiTyresö 160428

Öppet brev 160416

Granskningsyttrande Fornuddsskolan 160220

Yttrande Fornuddsskolan 150810

Öppet brev 150611