Trollbäcken Allé

Trollbäckens centrumstråk riskerar att bli 4-6 våningar högt! Planprogrammet med alldeles för höga byggnadshöjder antas 12 december

I Förslaget till Planprogram som var ute på samråd 2017 visades gatuhusen längs stråket med 3-4 våningar med inslag av stadsradhus i 2-3 våningar. Egnahemsföreningen framförde i samrådsyttrandet att det istället bör vara 2-3 våningar för att bli en trevlig småstadsgata. Samrådsredogörelsen redovisade inga åtgärder för att höja exploateringen men hösten 2019 har Planprogrammet för Trollbäckens centrumstråk bearbetats och fått högre våningsantal mot gatan än vad det hade i förslaget. Nu är det 4-5 våningar med inslag av 6 våningshus.

Planprogrammet har i höst antagits av Stadsbyggnadsutskottet (SU) och Kommunstyrelsen (KS) och skall troligen upp i Kommunfullmäktige (KF) den 12 december.

Kontakta de folkvalda politikerna och kräv: Gör om gör rätt”.

Kommunen avser att använda Planprogrammet som riktlinje för kommande detaljplaner.

Föreningen har allvarlig kritik mot byggnadshöjderna i programmet vilket vi framfört på olika sätt bl. a i ett brev till politiska ledningen:

191108 synpunkter planprogram

För närvarande informerar vi på olika sätt Trollbäckenborna om vad Trollbäcken Allé riskerar att bli om inte våningsantalet mot gatan sänks till 2-3 våningar.

facebookannons 2019 nov

Ska det bli såhär 2019 nov

Trollbäckens Centrumstråk fördjupning 2019 nov

 

Bakgrund

I samband med remissarbetet för Översiktsplan 2016 tog förening fram tidigare dokumenterade synpunkter på Trollbäckens utveckling. Nya synpunkter kom fram vid medlemsmöten och ett remissyttrande lämnades till kommunen. Föreningen tog fram en skiss–en sk axonometri – över hela sträckan som skildrar det offentliga stråket och tänkbara schematiska byggvolymer. Skissen var inte ett förslag till utformning utan skulle tjäna som illustration för att lättare kunna diskutera en framtida Trollbäcken Allé. Föreningen har också dokumenterat sina synpunkter i ett Framtidsdokument som uppdateras årligen och delges politiker och tjänstemän.

Med årsstämmans godkännande att kontakta politikerna angående ett förslag till stadsbyggnadsprocess för stråket skickades en inbjudan till det största partiet om en presentation av förslaget. Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson och kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder tog emot Svante Berg och Bengt Svensson (TEF´s styrelse) tillsammans med experten Owe Swanson för en presentation den 8 maj.

Den 24 maj bjöd kommunen in för ytterligare ett möte. Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L) ordförande för stadsbyggnadsutskottet, Marie Åkesdotter ordförande för hållbarhets-utskottet och stadsbyggnadsförvaltningens chef Sara Kopparberg berättade om kommunens planer för Trollbäcken Allé och föreningen presenterade förslaget till stadsbyggnadsprocess.

Mötet avhölls i en mycket god anda.

Planarbetet med Trollbäcken Allé som ytterst är föranlett av behovet att ta emot fler boende är prioriterat enligt politikerna. Det är ett långsiktigt projekt som ska vara till nytta för alla boende i Tyresö och som kan bli en förebild för hur man kan utveckla ett lokalt centrumstråk och samtidigt bli en snygg entré till Trollbäcken.

Kommunens förslag till Planprogram är en bra utgångspunkt som i många delar överensstämmer med föreningens synpunkter men våningsantalet måste ner till 2-3 våningar. Föreningen anser att man bör fortsätta och utveckla planprogrammet enligt föreningens förslag så att politiska mål kan beslutas och läggas fast i en formell detaljplaneform. Förslaget om att anlita arkitektkontor för parallella uppdrag är inte främmande för kommunen utan har tillämpats förr.

Föreningen framhöll också vikten av att Gudöbroledens passage vid Alléplan, som idag klyver samhället i två delar, måste utredas och analyseras, särskilt alternativet som en planskild korsning, innan beslut fattas om Alléplansområdet slutliga utformning.

 

Process

En utveckling av hela stråket kommer att ta lång tid säg 50 år och kommunens styrmedel behöver vara bättre än vad förslagen metoden innebär för att mål och visioner ska uppnås.

Den föreslagna processen utgår ifrån att marknaden tar initiativ till detaljplaneringen vilket riskerar att leda till ny frimärksplanering, kaotiska samråd utan förankring och onödigt långa handläggningstider för enskilda byggprojekt på grund av överklaganden.

Föreningen anser att den föreslagna planhanteringen kan kompletteras för att få bättre resultat. Genom att ta fram en strukturplan med övergripande kvalitetsprogram samt därefter formalisera en hos invånarna förankrad struktur i detaljplaneform (en skelettplan) och i kommande detaljplanearbete avtala kvalitetskrav med exploatörer kan önskad bebyggelsekvalitet åstadkommas. De enskilda byggprojekten/detaljplanerna kan då genomföras snabbare eftersom de i stort är förankrade och passar in i en bestämd helhet.

I bl.a. Norrtälje har man skapat processer som är intressanta i sammanhanget och kan utgöra referenser.

Skriften Processförslag redovisar föreningens förslag hur man kan gå tillväga.

Kontakt med Stadsbyggnadsutskottet (SU)

Vi har 191006 avsänt ett mail angående Gudöbroleden och ett  angående plats för placering av tyngre verksamheter som bör flyttas från Vendelsövägen.

Brev SU Gudöbroleden

Brev SU arb platser

 

Höstmötet 27 nov. och centrumstråket

Anders Linder ordf. i Kommunfullmäktige och Sara Kopparberg chef för Stadsbyggnadsförvaltningen deltar i mötet och presenterar beslutsunderlaget till kommande KF möte.