Trollbäcken Allé

I samband med remissarbetet för Översiktsplan 2016 tog förening fram tidigare dokumenterade synpunkter på Trollbäckens utveckling. Nya synpunkter kom fram vid medlemsmöten och ett remissyttrande lämnades till kommunen. Föreningen tog fram en skiss–en sk axonometri – över hela sträckan som skildrar det offentliga stråket och tänkbara schematiska byggvolymer. Skissen var inte ett förslag till utformning utan skulle tjäna som illustration för att lättare kunna diskutera en framtida Trollbäcken Allé. Föreningen har också dokumenterat sina synpunkter i ett Framtidsdokument som uppdateras årligen och delges politiker och tjänstemän.

Kommunen har tagit fram ett förslag till Planprogram ”Trollbäckens centrumstråk” som hösten 2017 var ute på samråd och som beskriver en vision om utvecklingen längs Vendelsövägen i Trollbäcken. Programmet skulle antagits under våren 2018. Programmet innehåller stora delar av föreningens synpunkter och utgör en bra grund för fortsatt arbete.

Kommunen avser att använda Planprogrammet som riktlinje för de detaljplaner som marknadsaktörer sedan initierar för olika delområden

En utveckling av hela stråket kommer att ta lång tid säg 50 år och kommunens styrmedel behöver vara bättre än vad förslagen metoden innebär för att mål och visioner ska uppnås.

Den föreslagna processen utgår ifrån att marknaden tar initiativ till detaljplaneringen vilket riskerar att leda till ny frimärksplanering, kaotiska samråd utan förankring och onödigt långa handläggningstider för enskilda byggprojekt på grund av överklaganden.

Föreningen anser att den föreslagna planhanteringen kan kompletteras för att få bättre resultat. Genom att ta fram en strukturplan med övergripande kvalitetsprogram samt därefter formalisera en hos invånarna förankrad struktur i detaljplaneform (en skelettplan) och i kommande detaljplanearbete avtala kvalitetskrav med exploatörer kan önskad bebyggelsekvalitet åstadkommas. De enskilda byggprojekten/detaljplanerna kan då genomföras snabbare eftersom de i stort är förankrade och passar in i en bestämd helhet.

I bl.a. Norrtälje har man skapat processer som är intressanta i sammanhanget och kan utgöra referenser.

Skriften Processförslag redovisar föreningens förslag hur man kan gå tillväga.