Väldigt många vill bo i eget ägt hus och gör det. Men alla som drömmer om det kan inte göra det därför att utbudet är för dåligt. Det finns för få små hus till rimlig kostnad. Det är viktigt att kommunen skapar möjlighet för de som vill att kunna bo kvar men också att planera för och bygga småhus i en större omfattning än för närvarande. Kanske så här som i Linde? Småhus som vanligt folk har råd med. Egnahemsrörelsen borde få nya vingar och kommunen borde leda.

TEF verkar för att påverka utvecklingen av Trollbäcken så att vi som bor här får det ännu bättre, trevligare och vackrare, samtidigt som vi vill bevara Trollbäckens karaktär av sjönära lummig trädgårdsstad. Vi diskuterar hur vi vill att Trollbäcken ska vara i framtiden och dokumenterar detta i ett årligen uppdaterat dokument ”Trollbäckens framtid”. Vi har sedan 2016 spridit denna framtidsvision till politiker, tjänstemän och andra medborgare med förhoppning att detta ska påverka kommunen i den fortsatta planeringen.

I dokumentet finns våra synpunkter listade i nedanstående 11 teman utifrån bakgrund, mål, strategier och förslag till lösningar.

Sammanfattning Trollbäckens Framtid

1. Olika bostäder och bibehållen karaktär av trädgårdsstad

Vi ser framför oss att ny bebyggelse koncentreras längs gamla Vendelsövägen i en framtida Trollbäcken Allé med en kombination av mindre och större lägenheter i flerfamiljshus och stadsradhus med mindre trädgårdar. Ett stråk – en gata – med småstadsliknande karaktär med gatuhus i två till tre våningar.

2. Sammanlänkning av Trollbäckens västra och östra del

Vi vill ha ett sammanhängande samhälle med ett centralt och trivsamt torg på människors villkor– Allétorget. Torget ska vara separerat från genomfartstrafik och stora parkeringsytor. En lösning kan vara en överdäckad Gudöbroled vid Alléoplan.

3. Vägar och trafikplatser

Vi vill ha goda bussförbindelser och bättre bussframkomlighet, minskad störning av genomfartstrafiken på Gudöbroleden, större infartsparkeringar för bilar och cyklar och en Gudöbroled som är väl gestaltad, bullrar mindre och ger en inbjudande bild av Trollbäcken.

4. Skolor

Vi vill att nya skolor byggs efter närhetsprincipen. Små barn mår bäst av att ha nära till skolan och om skolan ligger i det egna bostadsområdet skapas tryggare skolväg. Närheten minskar behovet av biltrafik med skjutsande föräldrar vilket leder till bättre miljö.

5. Äldreboenden

Vi vill att det ska finnas trevliga äldreboenden i grön omgivning på flera olika ställen i Trollbäcken centralt och nära kommunikationer.

6. Kulturutbud och aktiviteter

Vi ser gärna ett kulturhus med bibliotek lokaliserat till det nya torget. En gemensam byggnad för alla åldrar i Trollbäcken. Vi vill ha kvar Kumla Herrgård som samlingslokal och matställe och anser att fastigheten måste behållas i kommunal ägo.

7. Parker, natur och miljö

Vi vill skydda Fornuddsparken från större intrång av nya byggnader. Vi vill att området närmast vattnet vid Fornuddsparken underhålls och de många allmänningarna mellan villatomterna vid Drevvikens stränder och på Trollbäckens höjder är öppna för alla. Udden med gravfältet måste regelbundet skötas enligt en skötselplan för att inte slya/växa igen. När gamla Fornuddsskolan flyttar vill vi att fastigheten inte högexploateras utan används på ett sätt som bidrar till villasamhället.

8. Gång- och cykelvägar

Vi vill att gång- och cykelvägar utvecklas till säkra vägar för barn och vuxna utefter de trafikerade stråken och vi vill ha ett bekvämt gång -och cykelstråk som genväg från Trollbäcken C till Tyresö C på.

9. Arbetsplatsområden

Vi vill ersätta dagens transportkrävande verksamheter vid Vendelsövägen med mer småskaliga och därmed avlasta Trollbäckens centrum från störande lastbilstransporter och genomfartstrafik.

10. God gestaltning

Vi vill att de centrala delarna, parkerna, gatorna, samhällsbyggnaderna och stråken ska utformas med omsorg, god arkitektur och design genom ett fast kommunalt agerande i tidig dialog med medborgarna. Trollbäcken Allé ska bli det exempel på god arkitektur och stadsbyggnad som Stockholmsregionens attraktivaste kommun kan stoltsera med. Kommunen behöver en stadsarkitekt.

11. Trygghet

Vi vill att de boende i Trollbäcken ska känna sig trygga när de är hemma eller rör sig ute i stadsdelen, parker, centrum mm. God arkitektur i vid bemärkelse, belysning, skötsel och underhåll är faktorer som är viktiga i detta sammanhang.

Kontakt: Bengt Svensson och Svante Berg