Ur skriften Trollbäckens Framtid

Se tema 7 Parker, natur och miljö i TROLLBÄCKEN FRAMTID:

Bakgrund

Parallellt med naturreservaten är naturen i vår närmiljö viktig. Fornuddsparken, de små allmänningarna, skogspartier vid Drevvikens Långsjöns och Barnsjöns stränder är attraktiva utflyktsmål. Vår centrala och enda park är en viktig grön oas som erbjuder plats för både planerade och spontana aktiviteter. Men det är ju på villatomterna det är grönt även om de allmänna grönytorna är små.

Trollbäcken ovanifrån

Mål

Vi vill skydda Fornuddsparken från större intrång av nya byggnader och ser den nya skoletableringen som ett stort misstag. Vi vill att området närmast vattnet vid Fornuddsparken iordningställs och att de många markbitarna – allmänningarna – mellan villatomterna vid Drevvikens stränder görs tillgängliga för alla. Iordningställandet av udden med gravfältet måste slutföras och skötas om och därmed få sin historiska betydelse befäst. Kompensera för de ytor som försvann med nya bygget av Fornuddsskolan.

Strategi

Säkra den karaktäristiska grönstrukturen i Trollbäcken i en grönstrukturplan integrerad med en skötsel- och belysningsplan.

Förslag till lösning

Fornuddsparken som är en viktig grön oas, ska fortsätta att utvecklas för såväl fria som planerade aktiviteter. Gravfältet rustas nu men mycket återstår. Träd behöver fällas för att skydda gravarna mot rotvältor. Stränder görs tillgängliga och rensas regelmässigt.

  • Offentlig mark vid Drevviken öppnas för allmänhetens tillträde.
  • Bevara mark som är planlagd som parkmark och ta inte sådan i anspråk för bebyggelse.
  • Ta fram detaljplanebestämmelser som värnar den karaktäristiska grönstrukturen i Trollbäcken genom krav på tillstånd för fällning av träd mm.
  • En medveten gestaltning av stråk, belysning, bänkar, skyltar, bevarande av stora träd mm, kan göra Trollbäckens utemiljö mer attraktiv för invånarna.

Fornuddsparken, gravfältet

Vi tog initiativ till nya skyltar och föreslog en hållbar standard Stockholm stad har använt. Och 2018 hände det.

Hösten 2020 satte kommunen igång med upprustning.

Se vidare sidan Fornudden och Pers udde.

Kontakter: Johanna Berggrén

Inga kommentarer än

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *