Här redovisas händelser som särskilt berör närområdena Fornudden och Pers udde.

Gravfältet på Fornudden

Föreningen har aktivt agerat för att kommunen ska rusta upp udden och gravfältet som började förslummas. Nya skyltar sattes och ett skötselprogram togs fram med hjälp av länsarkeologen.

På mötet i november 2021 informerades att ”Den vårdplan som finns på plats efter initiativ från TEF, fortsätter vi att bevaka att den efterföljs. Nu har området varit avstängt för nyplanteringar men området bör till våren åter “besiktigas” med hjälp av länsarkeolog Gerhard Flink, som tidigare gett sina synpunkter på förbättringar. Oklart om hög gran i området som Flink specifikt uttryckt kan orsaka skada på fornlämningar om trädet vid storm faller, planeras tas bort.”

Se även rubriken Fornudden på sidan Natur och miljö.

Fornuddsparken

Mer under rubriken Fornudden på sidan Natur och miljö.

Trygg badmiljö i badvik/Skolbadet vid entré till Fornuddsgravarna.

På mötet i november 2021 informerades om statusen för den tidigare privatiserade båtbryggan som TEF agerat för att få flyttad med tanke på olämpligheten med närheten till badplatsen:

“Enligt kommunen så får området kring lilla badviken inte användas som uppläggningsplats för båtar.” TEF fortsätter att insistera att det inte ska finnas båtar vid en brygga som är belägen i direkt anslutning till liten badvik som besöks av många barnfamiljer och även vuxna förståndshandikappade med assistenter. Badviken ska vara en trygg plats för alla besökare utan störningar från båtmotorer när man ska bada.

Pers Udde

TEF skickade en skrivelse i mars 2020 till Samhällsbyggnadskontoret om behov av att uppdatera gamla detaljplaner och använde detaljplan 34 för Persudde som exempel. Ur vår skrivelse:

”I det kommunala arbetet med att möta bostadsbristen i Stockholmsregionen är det vanligt med förtätning i befintlig villabebyggelse. Tyvärr sker detta ofta med nya frimärksplaner som anpassats till specifika byggnadsprojekt i stället för att följa de ursprungliga gällande planbestämmelserna”.

Vi noterar att mycket gamla planer i villaområdena inte uppdateras alls. Enligt Tyresös Samhällsbyggnadskontor är detta ingen prioriterad fråga (TEF har motsatt uppfattning). Det uppstår därför konflikter med både PBL och Kommunallagen.

Se även sidan Samhällsbyggnad.

Fornuddskolan och skoltomten

2015 i ett förslag till detaljplan som kommunen presenterade för att bygga skola i Fornuddsparken, fanns på skoltomten flerfamiljshus i 2-4 vån. Förslaget togs bort i den kommande detaljplanen. Vad som händer när barackerna tas bort efter att framöver ha använts under restaureringen av Kumla skola är oklart.

Mats Lindblom svarade den 22 februari på TEF´s fråga på vad som händer med skoltomten:

”När den nya skolan öppnar, kommer sannolikt de gamla skollokalerna att användas som evakueringslokaler i samband med den stundande renoveringen av Kumla skola. Därmed så kommer inte den gamla skoltomten vara något som nuvarande styre kommer att hantera under innevarande mandatperiod, och vi har inte heller formulerat någon gemensam ståndpunkt för vad fastigheten bör användas till på sikt.

Jag kan dock svara för Liberalernas räkning. Vi ser inget behov av att inom överskådlig exploatera den mark som återstår av den gamla skoltomten. Vi ser i princip detta som en markreserv för eventuella framtida kommunala behov. Möjligen kan man frigöra parkyta genom att t ex förlägga återvinningsstation eller parkeringsplatser på delar av fastigheten. Men det är inget som vi studerat närmare”.

Föreningen agerar för att skoltomten i framtiden ska användas och bebyggas på ett sätt som inte negativt påverkar Trollbäckens karaktär av trädgårdsstad.

TEF anser att 4-våningshus inte passar här.

Bro till Huddinge

Kommunstyrelsen har fattat beslut under 2021 att använda 348 000 kr för att utreda en bro till Huddinge viket oppositionen reserverat sig emot. TEF anser att en bro till Huddinge över Drevviken är resurs- och miljömässigt inte försvarbart eftersom den inte skulle tillgodose några väsentliga behov. Man försvarar beslutet. Detta har skett:

I Översiktsplanen under Markanvändningskapitlet: ”Pkt 6. Knyta ihop Trollbäcken, Bollmora/Tyresöcentrum och grannkommunerna”. Under rubriken På längre sikt än 2035 i Översiktsplanen: ”För Trollbäckens utveckling är det på längre sikt intressant att utreda möjligheterna för … En ny bro för gång och cykel kopplar Trollbäcken till Huddinge och ger koppling till kollektivtrafiken väster om Drevviken”.

Denna förstudie kommer att göras tillsammans med Huddinge kommun. Den ska bland annat ge svar på lokaliseringsalternativ och vilken typ av bro som är lämplig samt hur koppling ska ske till befintligt gång- och cykelnät. Förstudien ska innehålla en behovsanalys som beskriver behovet som bron ska tillgodose, och hur värdet av behovet förhåller sig till kostnaden att genomföra projektet.

Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för anslagsfinansierad verksamhet inom kommunstyrelseförvaltningen. Konsultkostnader beräknas till 600.000 kr, en kostnad som kommunerna delar på. Avtal kring detta behöver tas fram. Intern kostnad för arbetstid beräknas bli 48.000 kr.

Gruppboende Lönnvägen 22

Flygfoto med Kumla 3:175 markerad med rosa linje. Flygfoto från Blom Web 2019.

Stadsbyggnadsutskottet har 2021 beslutat ge planuppdrag för fastigheten Kumla 3:175 för ett gruppboende med sex lägenheter i en tvåvåningsbyggnad med souterrängvåning om ca 353 kvm på en tomt om 1 651 kvm.   Man motiverar med att ”förslaget är i linje med översiktsplanen och bidrar till att nå kommunens bostadsmål. Förslaget bedöms bidra till en varierad bostadsstruktur för kommundelen Trollbäcken”. Det är Seniorpartner Fastighetsutveckling i Sverige AB som sökt Planbesked.

TEF håller inte alls med utan anser att en utredning först måste göras för att pröva platsens lämplighet för att göra en ny detaljplan som passar för denna typ av gruppboende. Stor risk finns annars för negativ påverkan av Trollbäckens bebyggelsekaraktär.

Kontakter: Kjell Fridlund, Johanna Berggrén och Gizela Kisch

Inga kommentarer än

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *