Skolor allmänt

Behovet av för- och grundskolor växer med befolkningen och vår uppfattning är att fördelningen av skolorna ska vara jämnare i Trollbäcken.

I kommunens översiktsplan nämns i kapitel 3. Markanvändning ”att möjliggöra för en skola i Skälsätra”.

Vi vill att nya skolor byggs efter närhetsprincipen. Små barn mår bäst av att ha nära till skolan och om skolan ligger i det egna bostadsområdet skapas tryggare skolväg. Närheten minskar behovet av biltransporter med skjutsande föräldrar vilket leder till bättre miljö.

Placera för-och grundskolor F-6 enligt närhetsprincipen med en jämn fördelning i Trollbäcken.

Anlita några arkitekter som har erfarenhet och förmåga att rita hållbara skolor med kvalitet och låt dessa skolor bli ett föredöme kring pedagogisk miljö och god arkitektur. I stället för att bygga den nu färdigställda stora F-9 skolan i Fornuddsparken föreslog vi en utbyggnad av för-, låg- och mellanstadieskolorna enligt närhetsprincipen med en Fornuddsskola på samma tomt som den gamla. Men kommunen beslöt annorlunda.

  • Sofiebergsskolan bör utökas med ytterligare en parallell till en F-6 skola.
  • Hanvikens skola bibehålls i sin storlek även i framtiden
  • Kumla skola kan kompletteras med t.ex. fritidslokaler i envånings bebyggelse längs Vendelsövägen.
  • Utöver skolorna i Fornudden, Sofieberg, Hanviken och Kumla, föreslår vi en ny skola i Skälsätra se nedan. Där kan byggas en helt ny F-6 skola, möjligtvis etappvis, med först en lågstadiedel och sedan ett mellanstadium. Här äger kommunen redan planerad mark på en vacker platå över Barnsjön.

Fornuddsskolan

Planeringen av den nya Fornuddsskolan ägnade TEF mycket kraft på under åren 2015-2020 eftersom vi ansåg kommunen gjorde fel i att bygga en alltför stor skola i Fornuddsparken.

Man utredde och analyserade inte heller alternativen tillräckligt. Den politiska enigheten var heller inte särskilt stor trots projektets storlek (ca en halv miljard kr). Man tog ingen hänsyn till några närboende för vilka den stora skolbyggnaden bara några meter intill saboterade deras läge invid den tidigare parkdelen. Här borde kommunen köpt in tomterna först och eventuellt sälja igen och ta förlusten. Alternativt använda marken och bygga 2-vånings flerfamiljshus/servicehus där.

Vad som händer med den gamla skoltomten är oklart. Se även sidan Fornudden och Pers udde.

Skola i Skälsätra

I samband med planeringen av nya Fornuddsskolan föreslog TEF att bygga en vi en ny skola i Skälsätra. Där kan byggas en helt ny F-6 skola, möjligtvis etappvis, med först en lågstadiedel och sen ett mellanstadium. Här äger kommunen redan planerad mark på en vacker platå över Barnsjön. I området planerades det 1977 för bostäder. Se följande artiklar från Tyresö Tidning:

Ett förslag till Områdesplan Skälsätra 1978 togs fram men inget realiserades.

Förslag till område för skolverksamhet i Skälsätra.

Äldreboende

TEF vill att det ska finnas äldreboenden med grön karaktär på flera olika ställen i Trollbäcken centralt och nära kommunikationer. Man behöver en plan med olika förslag var äldreboenden kan placeras som kan samrådas med.

Utbyggnaden av Trollbäcken Allé kan innehålla en sorts servicebostäder för äldre.

Vi ser också att parkeringen vid bostadsområdet mot Kumla allé skulle vara ett utmärkt läge för ett äldreboende utmed gatan, nära apotek, vårdcentral och centrum. Nuvarande parkering skulle behöva kompletteras med ett tvåvåningsdäck till hälften nedgrävt för att minimera påverkan på gårdsmiljön.

Arbetsplatser

Se även tema 9 Arbetsplatsområden i skriften Trollbäcken Framtid.

Flytta ”tyngre” arbetsplatser i centrala lägen.

Vi vill ersätta tyngre storskalig verksamhet med en mer småskalig och avlasta Trollbäckens centrala delar från störande tyngre varutransporter.

Kommunen erbjuder ny mark för arbetsplatser och produktion som kan frigöra tomter för mer attraktiva och nödvändiga verksamheter i centrala delar av samhället.

TEF föreslår följande åtgärder:

  1. Kommunen köpte 2018 en fastighet, Erstavik 6:1 (skifte 2), av Nacka invid motorvägen som kallas ”Kalhygget” om ca 12 ha som borde planeras att ha bl. a industriella verksamheter. Fastigheten erbjuder även ett utmärkt läge för drivmedelsanläggningar och brandstation.
  2. Förhandla med Stockholms stad och Nacka om att utnyttja mark för industriverksamhet i gränszonen mellan kommunerna. Här kan den storskaliga verksamheten i centrala lägen erbjudas mark så att ytor frigörs i centrala Trollbäcken för mer attraktiv bebyggelse.
  3. Kraftledningen från Trångsund och över Fornudden/Persudde anser vi snarast ska läggas ner i sjön Drevviken och i mark fram till ställverket. Kraftledningens fortsättning utmed Skrubba Malmväg kan läggas i mark närmare vägen och området exploateras med väl gestaltade företagslokaler.
  4. Skogsängsvägens arbetsplatsområde (Thuleområdet) norr om Trollbäckens IP förändras på sikt i riktning mot småindustri, hantverk, högstadieskola och kontor, som inte stör omgivande bostadsbebyggelse och området exploateras med omsorgsfullt utformade byggnader.

“Kalhygget” numera Lindalshöjden

Skiss utgör kommunens koncept på hur området kan utformas och hur olika funktioner kan lokaliseras inom området. 1) Företagsområde uppförs på merparten av den exploateringsbara ytan. 2) Drivmedelsstationer. 3) Brandstation. 4) Bullerskärm i form av bebyggelse. 5) En ny sträckning av Grustagsvägen ska utredas. 6) Skogspartiet kan stärkas. 7) Delar av skogen bedöms kunna exploateras. 8) En cykel-och gångbana. 9) Potentiell genomfartstrafik bör undvikas. 10) Entrémotiv. 11) Medveten gestaltning mot Tyresövägen. 12) Eventuell temporär användning för bygglogistik och hantering av byggmassor.

Kultur

Kumla Herrgård, vykort 1920-tal.

I Trollbäcken saknas byggnader som representerar det offentliga samhällslivet.

Det är idag lång kö till musikskolan i Kvarnhjulet. Risken är att barn hinner tappa motivationen innan de får möjlighet att prova på att spela ett instrument.

Vi ser gärna ett kulturhus med bibliotek och gemensamhetslokaler lokaliserat centralt i Trollbäcken. En byggnad för alla åldrar.

Stamfastigheten Kumla Herrgård ska vara som samlingspunkt och vi anser att den måste behållas i kommunal regi.

Utvidga kulturutbudet i Trollbäcken och låt den kommunala kulturskolan få en filial här. För att tillgodose behovet hos barnen i kommunen behöver flera musikskoleplatser skapas.

Skapa ett kultur/mediacenter ihop med ett återskapat bibliotek centralt i Trollbäcken, gärna vid det nya Allétorget. Centret ska innehålla ungdomslokaler och gemensamma samlingslokaler för alla åldrar. En ny musikskola är en angelägen åtgärd och skulle få en bra och central placering här.

I Trollbäcken Allés norra ände finns en fin tomt vid nuvarande plastfabriken. Denna måste utnyttjas på ett sätt som står i proportion till platsens potential vid vattnet. Om det finns intresse av att öppna ett museum/galleri i kommunen är detta platsen för en etablering. Med tanke på fritidsaktiviteter i samband med det sjönära läget med skridskoåkning på vintern och båtliv och bad på sommaren ser vi gärna ett café/servering i detta läge som en naturlig samlingspunkt.

Kontakter: Kristjan Vaigur och Svante Berg

Inga kommentarer än

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *