Bakgrund

Gudöbroleden som är Södertörns genomfartsled i Trollbäcken har en ökande trafikmängd som beror på Södertörns utveckling.

Haninge kommun utvecklar och detaljplanelägger kommundelarna Norrby, Vendelsö, Gudö, Tutviken, Forsen, Österäng och Högdalen vilket resulterar i tusentals fler permanentboende. Antalet boende i Trollbäcken ökar dessutom och ökningen beräknas kunna resultera i 3-4000 individer till 2035 enligt kommunen om man bygger så mycket som det planeras. Sammantaget bidrar detta till att stor köbildning uppstår morgon och kväll på Gudöbroleden. Problemen gäller idag med 20.000 fordon/dygn och kan komma att öka väsentligt i en snar framtid om inga andra åtgärder vidtas. Bussarna stoppas upp där det inte finns kollektivkörfält.

Infartsparkeringarna är idag för få, underdimensionerade och delvis felplacerade. Detta gäller hela sträckan Vendelsö Sågen –Skrubba. Stora ytor vid Alléplan används som infartsparkering i stället för att vara potentiella byggrätter för en utveckling av torget.

Beträffande bussförbindelserna till Stockholm behöver framkomligheten förbättras och turtätheten matchas mot det ökande invånarantalet. Komforten i kollektivtrafiken påverkas av hållplatsernas utformning och närheten mellan infartsparkeringarna för bilar och cyklar.

Bullernivån längs leden är en stor sanitär olägenhet och påtalas ständigt av de boende intill vägen.

För närvarande planeras för ett utbyggt regionalt gång- och cykelstråk med vissa punktvisa förbättringar av busstrafiken men alla trafikslag har inte utretts. Haninge och Tyresö har dock hösten 2020 gemensamt begärt en sk ÅVS (Återvalsstudie) utredning av Trafikverket som ska belysa alla trafikslag.

Mål

Vi vill ha bättre bussförbindelser och bättre framkomlighet för bussar på Gudöbroleden som ett attraktivt alternativ till att välja bilen. För att nå detta krävs större och bättre placerade infartsparkeringar för bilar och cyklar. Vi vill att hela sträckan mellan Sofieberg och Skrubba Malmväg omgestaltas för bättre framkomlighet, bättre bullerbekämpning och en vackrare utformning vid passage av samhället.

Strategi

På sikt anser vi att Tyresö ska verka för att Haninge öppnar sig söderut så att det går att nå E4:an via Haninge och Länna – Jordbroleden eller via Ösmo – Mörköleden. Bussfiler och cykelstråk prioriteras med ambitionen att fler väljer kollektivtrafik i stället för bil. Biltrafikens omfattning är självreglerande efter graden av framkomlighet.

TEF och Villaägarna har agerat gemensamt för att Trafikverket, Haninge och Tyresö ska utreda fordonstrafiken på Gudöbroleden. Föreningarna har yrkat att Trafikverket snarast kompletterar pågående planering av Gudöbroleden med ovanstående synpunkter. Vi anser att trafikflödet blir effektivare och säkrare om samma principer tillämpas i Stockholmsregionens kommuner. Nu är det 60 och 40 i Haninge och 70 och 50 i Tyresö. Kommunen bör verka för att det blir samma i dessa kommuner.

Förslag till lösning

Trafikljusen längs Gudöbroleden i Trollbäcken ska, enligt vår uppfattning, ersättas. Vi föreslår en rondell vid Tutviksvägen, en vid Sofieberg, en vid Skogsängsvägen en vid Skrubba Malmväg och i framtiden vid Bollmoravägens förlängning till Gudöbroleden. Rondellerna utformas som tvåfiliga cirkulationsplatser som medger effektiva flöden.

En infartsparkering kan placeras vid Strandkyrkogårdens hållplats på östra sidan i samband med en framtida rondell för Bollmoravägens anslutning till Gudöbroleden.

Gudöbroleden

Den 24 maj 2019 bjöd kommunen in för ytterligare ett möte om centrumstråket. Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L) ordförande för stadsbyggnadsutskottet, Marie Åkesdotter ordförande för hållbarhetsutskottet och stadsbyggnadsförvaltningens chef Sara Kopparberg berättade om kommunens planer för Trollbäcken Allé och föreningen presenterade förslaget till stadsbyggnadsprocess. Föreningen framhöll också vikten av att Gudöbroledens passage vid Alléplan, som idag klyver samhället i två delar, måste utredas och analyseras, särskilt alternativet som en planskild korsning, innan beslut fattas om Alléplansområdet slutliga utformning.

Villaägarna och TEF gjorde ett gemensamt yttrande 2019:

Haninge och Tyresö har 2020 skickat en gemensam skrivelse till Trafikverket med begäran om en sk ÅVL utredning av Gudöbroleden så att alla trafikslag utreds samtidigt.

Den 4 okt skickade vi in yttrande på Trafikverkets samrådshandling för Vendelsöstråket gång- och cykelväg mm.

Vi har samordnat oss med Villaägarna som avger ett eget yttrande. Vi skickar även till våra kommuners politiker med följande hälsning:

Vägplan Vendelsöstråket gång- och cykelväg samt kollektivtrafikåtgärder väg 260
Ärendenummer TRV 2018/130240

Trollbäckens Egnahemsförening har tillsammans med Villaägarna Haninge – Tyresö, Vendelsö Fastighetsägareförening och Lindalens Egnahemsförening tagit del av samrådsunderlaget och planläggningsbeskrivningen för Gudöbroleden och vi vill härmed informera er om att vi framfört våra synpunkter som vi samrått med de andra föreningarna om till Trafikverket i samband med samrådet.

Vi saknar ett helhetsgrepp på Gudöbroleden i den planering som görs. Det är en komplex fråga att bedöma framtiden och dess behov och man kan inte alltid ta alla frågor på en gång. Men självklart måste planering ta höjd och ha flexibilitet så att man inte bygger fast sig vilket ett alltför kortsynt och populistiskt agerande gör. Det planerade regionala gång- och cykelstråket har en bra målsättning men den löser inte nuvarande och framtida trafikproblem.

Vi förutsätter nu att alla berörda ser till helheten framöver annars kommer vi inte att få den hållbara trafikmiljö med god kollektivtrafik som vi alla vill ha.”

Läs om Gudöbroleden i VF bladet 2019:

Alléplan som trafikplats

Se även sidan Trollbäcken Allé.

Tidigare ombyggnader var redan för små när de gjordes som den vid Alléplan. Stora ytor vid Alléplan används som infartsparkering i stället för att vara potentiella byggrätter för en utveckling av torget.

Alléplan går att göra bättre än dagens trafiklösning. Rondellen vid Alléplan ersätts med en tunnel för att ge plats åt det nya torget (Allétorget). En minst 120 m lång överdäckning här räcker för en attraktiv förbindelse mellan östra och västra Trollbäcken. Genomfartstrafiken separeras från den interna trafiken och infarten till Trollbäcken sker således enbart vid de båda rondellerna vid Sofieberg och Skogsängsvägen. Leden utformas med lämpliga kollektivkörfält. För att klara nivåskillnaderna vid överdäckningen sänks de två mittersta filerna för bilar mellan Sofiebergs och Skogsängsvägens lågpunkter. Slänterna som uppstår bidrar på ett effektivt sätt om de är rätt utformade till att dämpa fordonsbullret.

Sektion söder om Alléplan och skiss av överdäckning 120 meter. Bilder: TEF.

Trollbäcken Allés två riktningar bildar naturligt ett trekantigt torg. Mot nordost har vi illustrerat med nya byggnader i samma höjd som Hemköp. Flyglarna mot villabebyggelsen trappas ned till två våningar. På södra sidan har vi illustrerat med ett bostadshus/äldreboende med takterrass. I torgets spets mot sydost föreslår vi ett kulturhus och bibliotek. En gemensam byggnad för alla åldrar i Trollbäcken. Om parkeringen på torget som för övrigt föreslagits i kommunens översiktsplan, kan läggas under mark, skapas en riktig torgyta som kan bli en attraktion vid olika tillfällen (konserter, torghandel mm). En busshållplats där människor kan vistas i stället för att man som idag tvingas jaga ifatt bussen ute på leden.

Bussarna som ska passera Alléplan leds upp på torget. En hållplats ordnas under ett rejält skärmtak gärna med värmestuga och kiosk. En väl fungerande busshållplats för alla årstider som gör väntandet mer angenämt som alternativ till det bristfälliga regntaket ute vid leden som erbjuds idag.

Hela passagen förbi Trollbäcken behöver utformas på ett mycket mer inspirerat sätt än idag. De plank som ska avskärma från bullret på leden är en alltför torftig lösning. Sänkning av leden i kombination med ny bebyggelse och växtplanerade slänter kommer att försköna leden och medför dessutom en mycket effektiv bullerdämpning. Med alléträd kan Trollbäckens ansikte utåt på detta sätt förvandlas från en skräpig baksida till en inbjudande framsida.

Kontakter: Thord Nilsson och Bengt Svensson

Ett svar

  1. Hej
    Kanske bör den kryptiska bildtexten “….och vem har väjningsplikt när ingen lärt sig högerregeln.” förtydligas.
    Högerregeln är väl bara tillämplig i korsningar där inget annat är angivet. I detta fall bör väl 3 kap 44$
    i trafikförordningen gälla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *