Gudöbroleden

Gudöbroleden är den största frågan när det gäller trafik och har därför getts plats på en egen WEBsida. Se vidare sidan Gudöbroleden och Alléplan.

TEF yttrade sig 2020 till Trafikverket  i samband med ett samrådsförfarande 2020 kring en regional gång- och cykelväg längs leden.

Alléplan

Trafikplatsen Alléplan idag

Utformningen av Gudöbroledens passage genom trafikplatsen vid Trollbäcken Centrum och Alléplan är avgörande för hur området kan utvecklas till en plats karaktäriserad av människornas behov snarare än som dagen trafikdominerade plats. Frågan är av största vikt att utredas seriöst och har därför givits plats på en egen sida. Se vidare sidan Gudöbroleden och Alléplan.

Gång- och cykelvägar

Bakgrund

För cyklister och fotgängare som ska korsa Gudöbroleden erbjuds endast otrevliga och otrygga tunnlar i dag. Det finns ingen bra gång- och cykelväg mellan Trollbäcken C och Tyresö C. Korsningen vid Sofiebergsvägen, Tegvägen och Vendelsövägen ut på Gudöbroleden är farlig och undermåligt planerad. Det saknas gångväg med belysning längs Bränneribacken, en idag farlig väg där allt fler bilister, cyklister och gående/joggare samsas på en slingrig och smal väg utan belysning.

Mål

Gång- och cykelvägar behöver utvecklas till säkra vägar för barn och vuxna utefter de trafikerade stråken. Vi vill gärna se en välplanerad gång- och cykelväg dragen så direkt som möjligt från Allétorget till Tyresö centrum.

Strategi

Sänk ned Gudöbroleden för att skapa en bättre koppling mellan öst och väst för fotgängare och cyklister ovan mark frikopplad från genomfartstrafik.

Utveckla de fem huvudstråken Vendelsövägen, Fornuddsvägen, Skogsängsvägen, Kärrvägen/Skolvägen och Marsvägen med säkra gång- och cykelvägar.

Förslag till lösning

  • Från Allétorget ordnas en gång- och cykelväg med genaste sträckning till Tyresö centrum. Kanske förstärkt i framtiden med en liten elbussförbindelse.
  • Trottoarer anläggs på hela Skälsätravägen, Långsjövägen, Fornuddsvägen, Poppelvägen, Bränneribacken, Persuddevägen, Stamvägen, Sofiebergsvägen, Trollbäcksvägen och Lindalsvägen.
  • Den farliga korsningen vid Sofiebergsvägen, Tegvägen och Vendelsövägen ut på Gudöbroleden kan åtgärdas om en ny rondell anläggs vid Sofieberg.
  • Den av skolbarn mycket använda gångvägen vid nya äldreboendet på Fornudden och upp via Lönnvägen till Trångsundsvägen måste återställas som gångväg med belysning.

Trygghet

Bakgrund

Att kunna röra sig ute i Trollbäcken utan att känna/uppleva oro är grundläggande viktigt för alla, barn, ungdomar och vuxna. Ingen ska behöva begränsa sin vardag på grund av rädsla att passera platser som man upplever som otrygga som exempelvis gångtunnlar, Alléplan, Trångsundsvägen mm.

Trollbäcken har som många andra bostadsområden på senare tid drabbats av inbrott i både bilar och bostäder. Våld sker ofta i obelysta områden.

Mål

Att alla boende i Trollbäcken ska känna sig trygga när de är hemma eller rör sig ute och besöker parker, centrum mm.

Strategi

Identifiera otrygga platser och gör planer för belysning och där det behövs öppnas upp för slyrensning. Gå igenom alla gång- och cykelvägar och gör en plan för upprustning och byggande av nya.

Förslag till lösning

  • Komplettera och förstärk belysningen på gång- och cykelstråk.
  • Bygg separata trottoarer och cykelbanor i kritiska lägen.
  • Ett nytt Allétorg utförs med trygghetsaspekterna i högsätet.
  • Fornudden med gravfältet förses med belyst gångväg.

Kontakt: Thord Nilsson Kjell Fridlund

Grannsamverkan

TEF har genom Thord Nilson kontakt med kommunens säkerhetsansvarige Isa Strandberg som regelmässigt informerar om pågående brottslighet och tips om skydd.

Frågor om trafik, trygghet och om grannsamverkan: kontakta Thord Nilson, Thord@tef.nu 08-742 62 43

Inga kommentarer än

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *