Sammanfattning Trollbäcken Allé

Se även Trollbäckens Framtid under tema 1. Olika bostäder och bibehållen karaktär på:

Utvecklingen av småstadsgatan ”Trollbäcken Allé” eller som den kallas av kommunen ”Trollbäckens centrumstråk” började i fel ordning redan 2012. Då togs beslut om Planuppdrag för Södergårdsprojektet om 50 lägenheter. Efter bearbetning av planförslaget och ny byggherre ökades utbyggnaden med fyra gånger. Det nya förslaget var dåligt förankrat i planerna för det centrala stråket och väckte stark kritik från de närboende för sin höga exploatering.

Sju år senare presenterade kommunen ett Planprogram som precisering av Översiktsplanens beskrivning av det centrala stråket. Resultatet blev att kommunen fortfarande tillåter för höga hus och att den föreslagna planprocessen riskerar resultera i en oönskad och för hög exploatering. Vi har föreslagit en kompletterad planprocess med större förankring både hos politiker och medborgare så att vi kan få den småstadsgata som passar in i trädgårdsstaden.

Vi har tagit fram ett antal inspirationsbilder för att visa hur det skulle kunna bli.

Mål

För centrumstråket ser vi framför oss att den nya bebyggelsen koncentreras längs gamla Vendelsövägen i en framtida Trollbäcken Allé med en kombination av mindre och större lägenheter i flerfamiljshus och stadsradhus med mindre trädgårdar. Mindre lägenheter för ungdomar och pensionärer i flerbostadshus, radhus för dem som vill minimera trädgårdsarbetet.

Genom denna typ av tillskott skapas möjlighet för en större rörlighet på bostadsmarknaden inom Trollbäcken. Med nya varierande bostadstyper frigörs befintliga villor och erbjuder alternativ för nyinflyttade barnfamiljer

Strategi för blandade bostadstyper med bibehållen karaktär av trädgårdsstad

Vårt förslag är att kommunen ger uppdrag till tre eller fyra arkitektkontor, med inriktning på samhällsplanering och stadsbyggnad att utföra skisser som visar på Planprogrammets potential och konsekvenser med den lägre exploateringen. Sedan kan ett mer välgrundat och samrått beslut tas om det framtida centrumstråkets bebyggelsestruktur som inriktning för fortsatt planarbete.

Förslag till lösning

Trollbäcken Allé (nuvarande Vendelsövägen) norr och söder om Alléplan planeras som en grön och attraktiv by-eller småstadsgata i 2-3 våningar med handel och samhällsservice i bottenvåningarna där sådan är kommersiellt lämplig.

Bakgrund

2015Södergårdsprojektet utökades till 200 lägenheter vilket väckte ett ramaskri hos de kringboende. TEF lämnade ett yttrande över detaljplaneförslaget om att stråket Vendelsövägen (senare kallat ”Centrumstråket” av kommunen och ”Trollbäcken Allé” av TEF) från Södergården till Drevviken måste bestämmas innan projektet Södergården detaljplaneras och att hushöjden begränsas till 3 vån. Föreningens synpunkt när kommunen sedan började arbeta med stråket var att man skulle bestämma gatans mått och gatufasadernas storlek först innan projektens detaljplaner gjordes

2016. I samband med remissarbetet för Översiktsplan 2016 tog förening fram tidigare dokumenterade synpunkter på Trollbäckens utveckling. Nya synpunkter kom fram vid medlemsmöten och ett remissyttrande lämnades till kommunen. Vi ansåg att man överexploaterat området i planförslaget och att hushöjder skulle begränsas till max 3 våningar. Vi framförde också att man bör utreda att placera ett äldreboende där.

Föreningen tog fram en skiss som skulle tjäna som ett underlag för diskussioner – en sk Axonometri – över hela sträckan som skildrar det offentliga stråket och tänkbara schematiska byggvolymer.

Skissen var inte ett förslag till utformning utan mer för att konkretisera vad våningstal och exploatering betyder i planeringen av den framtida Trollbäcken Allé. Föreningen har också dokumenterat sina synpunkter i ett dokument –Trollbäckens Framtid – som uppdateras årligen och delges politiker och tjänstemän.

2017. I Förslaget till Planprogram som var ute på samråd 2017 nämndes att ”Planprogrammet möjliggör ca 1 500 nya bostäder fram till 2035”. Gatuhusen längs stråket visades med 3-4 våningar med inslag av stadsradhus i 2-3 våningar. Egnahemsföreningen framförde i sitt samrådsyttrande att det istället bör vara 2-3 våningar för att bli en trevlig småstadsgata. Kommunens samrådsredogörelse redovisade inga åtgärder för att minska exploateringen totalt.

Höstmötet i november handlade om en diskussion om Trollbäcken Allé.

Planprogrammets delområden

2018. Höstmötet handlade om ”Alléplan och Gudöbroleden i framtiden”. Det som kommunens förslag till Översiktsplan (som kom 2015) som handlade om Trollbäcken Allé presenterades. Vi kritiserade våningshöjderna mot gatan och vi visade inspirationsbilder hur det borde vara.

2019. Med TEF´s årsstämmas godkännande att kontakta politikerna med ett förslag till stadsbyggnadsprocess för stråket skickades en inbjudan till Sociademokraterna som då var det största partiet om en presentation av förslaget. Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson och kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder tog emot ordf. och Bengt Svensson från TEF´s styrelse tillsammans med en av TEF anlitad expert Owe Swanson för en presentation i maj.

Senare i maj bjöd kommunen in för ytterligare ett möte. Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L) ordförande för stadsbyggnadsutskottet, Marie Åkesdotter ordförande för hållbarhetsutskottet och stadsbyggnadsförvaltningens chef Sara Kopparberg berättade om kommunens planer för Trollbäcken Allé och föreningen presenterade förslaget till stadsbyggnadsprocess. Mötet avhölls i en mycket god anda.

Planarbetet med Trollbäcken Allé som ytterst är föranlett av behovet att ta emot fler boende med ett också att skapa mindre lägenheter och hyresrätter är prioriterat enligt politikerna. Det är ett långsiktigt projekt som ska vara till nytta för alla boende i Tyresö och som skulle kunna bli en förebild för hur man kan utveckla ett lokalt centrumstråk och samtidigt bli en passande entré till Trollbäcken.

Kommunens förslag till Planprogram är en bra utgångspunkt som i många delar överensstämmer med föreningens synpunkter men våningsantalet mot småstadsgatan måste ner till 2-3 våningar. Föreningen anser att man bör fortsätta och utveckla planprogrammet enligt föreningens förslag så att politiska mål kan beslutas och läggas fast i en formell detaljplaneform. Förslaget om att anlita arkitektkontor för parallella uppdrag är inte främmande för kommunen utan har tillämpats förr. Varför inte i detta fall?

I skrivelsen Process 190508 redovisade vi föreningens förslag till hur man kan gå tillväga.

Under hösten 2019 bearbetades förslaget till Planprogram för Trollbäckens centrumstråk och hade då fått högre våningsantal mot gatan än vad det hade i förslaget. Nu blev det 4-5 våningar med inslag av 6 våningshus. Våningsantalet mot närmaste grannar sänktes från 3 till 2.

Anders Linder, ordf. i Kommunfullmäktige och Sara Kopparberg, chef för Stadsbyggnadsförvaltningen deltog i höstmötet den 27 november då TEF presenterade beslutsunderlaget till kommande KF möte.

Planprogrammet antogs i nov 2019 av Stadsbyggnadsutskottet (SBU).

2020. Svaren på de tre frågorna sammanställdes av TEF och distribuerades. Oppositionen vill ha lägre hus mot gatan och lägre exploatering.

2021. I april ett utskick till politiker och medlemmar om Trollbäcken Allé. Infomöte med politiker inbjudna i november.

2022. Under året kommer föreningen att verka för att samla politikerna kring en gemensam syn på Trollbäcken Allé och att revidera Planprogrammets riktlinjer avseende hushöjder. Men även att påverka processen så att det sker en djup förankring av vad man vill ha hos politiker och medborgare och att styrningen framöver reflekterar detta.

I mars skickade vi ut sammanställningen av svaren på frågorna TEF ställt till de politiska partierna.

Process

En utveckling av hela stråket kommer att ta lång tid, säg 50 år, och kommunens styrmedel behöver vara bättre än vad föreslagen metod innebär för att mål och visioner ska uppnås.

Kommunens föreslagna process i Planprogrammet utgår ifrån att marknaden tar initiativ till detaljplaneringen vilket riskerar att leda till ny frimärksplanering, kaotiska samråd utan förankring och onödigt långa handläggningstider för enskilda byggprojekt på grund av överklaganden.

TEF anser att den föreslagna planhanteringen kan kompletteras för att få bättre resultat. Genom att ta fram en strukturplan med övergripande kvalitetsprogram samt därefter formalisera en hos invånarna förankrad väg- och kvartersstruktur i detaljplaneform (en skelettplan) och i kommande detaljplanearbete avtala kvalitetskrav med exploatörer kan önskad bebyggelsekvalitet åstadkommas. De enskilda byggprojekten/detaljplanerna kan då genomföras snabbare eftersom de i stort är förankrade och passar in i en bestämd väl förankrad helhet.

Tre frågor till partierna

Hösten 2020 skrev TEF till de politiska partierna och efterlyste en större lyhördhet för Trollbäckenbornas intressen och att kommunen tar en aktivare roll i den slutliga utformningen av Trollbäcken Allé med en vision om en ”mysig småstadsgata” i fokus.

TEF ställde följande tre frågor till de politiska partierna om hushöjder och process till för att få veta var de står.

1. Hur många bostäder anser partiet att centrumstråket i Trollbäcken maximalt kan exploateras med?

a) 1 500 bostäder som Planprogrammet medger
b) 600 bostäder som TEF anser som lämpligt tak
c) Något annat tal – vilket i så fall

2. Hur många våningar mot gatan anser partiet man maximalt kan bygga för att få en trevlig småstadsgata?

a) 4 vån generellt med inslag av 5 och 6 vån enligt Planprogrammet
b) 2-3 vån generellt med inslag av 4 vån vid Alléplan enligt TEF?
c) Annat våningstal – vilket i så fall

3. Hur anser partiet att Planprocessen som ska leda till ett trivsamt centrumstråk ska drivas?

a) Exploatörsstyrd som Planprogrammet i sin beskrivning av genomförandet innebär
b) Kommunstyrd med Trollbäckenbornas medverkan som förslaget från TEF innebär
c) Annan process – vilken i så fall?

Nästan alla partier svarade och TEF skickade ut en sammanställning i början på 2021.

Första etapperna är på gång

För mer information, se sidan Aktuellt.

Kontakter: Bengt Svensson, Henrietta Palmer och Svante Berg

Inga kommentarer än

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *