Här redovisas händelser som särskilt berör de centrala delarna i Trollbäcken.

Trollbäcken Allé

En påbörjad process som formaliserades med ett Planprogram 2020 och som fortsätter med initiativ från marknaden på att göra detaljplaner och starta byggprojekt. Det kommer att ta decennier innan allt är genomfört och TEF arbetar med att få kommunen att justera ner hushöjderna så att resultatet ska bli ett trevligt, småstadsstråk anpassat till Trollbäckens karaktär av trädgårdsstad. De första etapperna är på gång och vi bevakar.

Se allt om  Trollbäcken Allé på sidan Trollbäcken Allé och infoskriften:

Kumla allé. Planbesked hösten 2023

5 fastigheter. 8 000m2 tomt, 3 våningshus med nertrappning Åkervägen. 45 lgh 1-4rok, 480 m2 kommersiell lokal. Detaljplan påbörjas tidigast 2026. Föreningen anser att planbeskedet är rimligt.

Planbesked-2023-Kumla-Alle.pdf

Tegvägen. Planbesked 2023

Planbesked-2023-Tegvagen.pdf

Flerfamiljshus ingen byggrätt angiven.

Föreningen anser att det är högst rimligt att på sikt få till ett betydligt bättre markutnyttjande av dessa båda fastigheter. Höjden på nya byggnader måste dock anpassas till angränsande bebyggelse, i synnerhet till villabebyggelsen i norr. En utveckling på denna plats behöver också till att börja med invänta Trafikverkets besked om Gudöbroledens breddning, vilket kommer att påverka nödvändigt skyddsavstånd till nya flerbostadshus.

Kumla Herrgård

Kumla Herrgård, 1920-tal

Kumla Herrgård ägs av kommunen och drivs som lunchrestaurang och för fest och konferens. Har bra julmåltider. Den ska vara en lokal samlingspunkt och TEF anser att den måste behållas i kommunal regi. Läs mer om Kumla Herrgårds historia på sidan Historia under Tyresö Tidning/Platser.

Hanviken

  • Kraftledningen längs Skrubba Malmväg anser TEF ska förläggas i mark så att området kan utnyttjas bättre.
  • Förhandla med Stockholms stad och Nacka om att utnyttja mark för industriverksamhet i gränszonen mellan kommunerna. Här kan den storskaliga verksamheten i centrala lägen erbjudas mark så att ytor frigörs i centrala Trollbäcken för mer attraktiv bebyggelse. Skrubbatriangeln med grustaget vid motorvägsslutet är ett ställe som vid en förlängning av Bollmoravägen och en cirkulationsplats t.ex. blir mycket lämpligt för drivmedelstation och infartsparkering.

Skrubbatriangeln

Sofieberg

Området Sofieberg berörs av Trollbäcken Allés framtida utveckling och Gudöbroledens utformning.Se mer under rubriken OKQ8 på sidan Aktuellt.

Alléplan

Trollbäcken Allés två riktningar bildar naturligt ett trekantigt torg. Mot nordost har vi föreslagit nya byggnader i samma höjd som den med Hemköp. På södra sidan har vi föreslagit ett bostadshus/äldreboende med takterrass. I torgets spets mot sydost föreslår vi en byggnad för alla åldrar i Trollbäcken – ett kulturhus och bibliotek.

Vi har föreslagit att man ska utreda en sänkning av Gudöbroleden vid passagen av Alléplan för att skapa bättre förhållanden för människorna att vistas och röra sig där.

Busstrafiken leds upp på torget och påverkas inte av nedgrävningen. En hållplats ordnas under ett rejält skärmtak gärna med värmestuga och kiosk. En busshållplats där människor kan vistas i stället för att man som idag tvingas jaga ifatt bussen ute på leden.

Om parkeringen på torget, som för övrigt föreslagits i kommunens översiktsplan, kan läggas under mark skapas en riktig torgyta som kan bli en attraktion för trollbäcksborna.

Så här skulle det kunna se ut.

Gudöbroleden nedsänkt och överbyggd på minst 120 m. Bild: TEF/White

Se vidare sidan Trollbäcken Allé och sidan Gudöbroleden och Alléplan.

Flytta tyngre arbetsplatser till ”Kalhygget”

Vi har föreslagit alternativ plats för att flytta ”tyngre” verksamheter som XL-BYGG Lebe och bensinmacken OKQ8 för att ge plats för mer småskalig verksamhet.

Se vidare sidan Samhällsservice .

Kontakter: Bengt Svensson, Kjell Fridlund och Svante Berg

OKQ8

På OKQ8 tomten (som är granne med föreningens fastighet där Norrbys finns) på södra delen av Trollbäcken Allé har man fått bygglov som föreningen och en granne har överklagat

På 1950-talet planerades det man då kallade Näsby Trädgårdsstad vilket resulterade i den nu i stora delar gällande detaljplanen med byggnadsrätter för bostäder för södra delen av stråket. Nu vill OKQ8 göra lite förändringar för att fortsätta bedriva verksamheten som man fått Bygglov för. TEF och en granne har överklagat då vi menar att ett bygglov måste vara tidsbegränsat till 5 år för att inte hindra planeringen av Trollbäcken Allé i dessa delar. Se också Infomöte 17 november

Läs mer på sidan Trollbäcken Allé

Kumla Skola

Beslut har tagits om att renovera skolan. Undervisningen i de delar som berörs ska under tiden ske i gamla Fornuddsskolans baracker. Se rubriken Skolor på sidan Samhällsservice.

Kontakt: Bengt Svensson och Svante Berg

Inga kommentarer än

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *