Kommunens markanvändningsplan över Tyresö

Trollbäcken är idag ett omtyckt villasamhälle. Dess karaktär är en blandad villabebyggelse med lummiga trädgårdar, stränder och klippor angelägna att vårda och värna. Många av de gällande detaljplanerna är från 1950-talet är betecknade ”Trädgårdsstad” men under åren har ett antal ”frimärksplaner” i dessa områden inte bidragit till helheten och att karaktären av trädgårdsstad undergrävs.

Föreningen agerar i ett antal frågor rörande Trollbäcken både principiella och framtidssyftande men även i uppdykande mer allmänna ärenden från kommunen. T.ex. kommunens Översiktsplan och kommunala strategier.

Trollbäckens centrumtråk som föreningen kallar Trollbäcken Allé omfattar ett stort planeringsområde längs Vendelsövägen för vilket kommunen antagit ett planprogram som föreningen i princip stöder, men som medger för höga hus för att stråket ska bli en småstadsgata som passar i Trollbäcken. Föreningen agerar i frågan sedan många år.

Gudöbroleden är också en fråga som föreningen har ett stort engagemang i.

God samhällsplanering

Bakgrund

Hög ambition i samhällsplaneringen är en fråga som bollas runt i Översiktsplanen och Planprogrammet för Trollbäckens centrumstråk med formuleringar som att ”skapa regionens mest attraktiva kommun”, men som aldrig får ett konkret förtydligande. Om man i den fysiska planeringen verkligen menar att Tyresö ska lyckas med denna stolta devis så kräver det en handlingsplan. Idag saknas en kommunicerad sådan plan för detta arbete. Planerings- och byggprocesser drivs på ett för kvaliteten på stadsbyggandet ineffektivt sätt med hos medborgarna dåligt förankrade förslag. Samrådsmöten har blivit konfliktfyllda och något nödvändigt ont som formellt måste genomföras. En professionell person med mandat att kommunicera arkitektur-, plan- och byggfrågor med politiker, tjänstepersoner och allmänhet behövs parallellställd och i samarbete med chefen för samhällsbyggnadskontoret för att förankra de långsiktiga aspekterna av samhällsbyggandet.

Mål

Vi vill att de centrala delarna, parkerna, gatorna och de samhälleliga byggnaderna och stråken ska utformas med omsorg och god arkitektur och design genom ett fast kommunalt agerande i tidig dialog med medborgarna. Samrådsmöten ska vara positiva utvecklande. Tyresö bör omgående anställa en stadsarkitekt.

Strategi

Låt varje nybyggnadsprojekt bli en utmaning att förbättra och försköna Trollbäcken. Det kan gälla allt från bebyggelse till parker och trafikmiljöer. Gå ut tidigt med samråd och använd programskede. För lite större områden kompletteras programskedet med en specificerad planeringsstrategi.

Förslag till lösning

Varför inte höja ribban och utse ett antal utvecklingsprojekt i Tyresö med hög ambitionsnivå och med en engagerad projektledare i spetsen. Vi rekommenderar kommunen att anlita/anställa en stadsarkitekt som har förmåga att ge tyngd och hållbarhet över tid åt stadsbyggnadsfrågorna och som kan förbättra kommunikationen mellan medborgare, politiker och tjänstemän

I vår kommundel ser vi gärna att Trollbäcken Allé och Allétorget blev ett exempel på sådana utvecklingsprojekt gärna med stöd av arkitektkompetens i form av parallellskisser eller tävlingar. Politikerna får på detta sätt ett bra beslutsunderlag med genomförbara alternativ att välja bland så att hög arkitektonisk gestaltningskvalitet kan uppnås.

Översiktsplan 2035

En översiktsplan är ett långsiktigt dokument som visar hur kommunen vill utvecklas, hur mark- och vattenområden ska användas. Tyresö kommuns översiktsplan ”Tyresö 2035” är ny sedan 2017.

TEF tog fram synpunkter avseende Trollbäcken inför kommunens arbete med den nya översiktsplanen. Föreningen granskade sedan det 2016 utsända förslaget till Översiktsplan 2035. Föreningen höll ett möte för intresserade i Kumla Herrgård 2016 och det kom nästan 100 personer. Ett yttrande ställdes samman och sändes in. Föreningen har efter något år kontaktat kommunen och frågat om den lagstadgade uppdateringen görs och vad den innehåller. 2020 ändrades lagen om uppdatering så att kommunen i stället ska skriva aktuella strategier vilka ska vara klara till 2022 för att Översiktsplanen ska gälla.

Kommunala strategier som påverkar samhällsbyggandet i Trollbäcken

Strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö

Denna strategi som antogs i KF i februari 2021 uttrycker kommunens ambitioner i frågor som rör arkitektur och gestaltning. ”Den formulerar hur vi med hjälp av arkitektur skapar värden i våra livsmiljöer och bidrar till ett hållbart samhällsbyggande i kommunen” enligt strategin. TEF har skrivit till berörda och inte erhållit något svar.

Kort avsnitt om Trollbäcken centrum: “I denna strategi som antogs i KF i augusti 2021 finns en sida  27 om Trollbäckens centrum som mest är ord.” Strategin bygger vidare på översiktsplanens utvecklingsstrategi: Att skapa mötesplatser och förutsättningar för service genom att arbeta med centrumbildningar på olika nivåer.

Strategi “Nära park och natur” som antogs i november 2019

Inget specifikt om Trollbäcken.

Detaljplaneöversyn

I det kommunala arbetet med att möta bostadsbristen i Stockholmsregionen är det vanligt med förtätning i befintlig villabebyggelse. Tyvärr sker detta ofta med nya frimärksplaner som anpassats till specifika byggnadsprojekt i stället för att följa de ursprungliga gällande planbestämmelserna.

Vi noterar att mycket gamla planer i villaområdena inte uppdateras alls. Enligt Tyresös Samhällsbyggnadskontor är uppdateringar ingen prioriterad fråga (TEF har motsatt uppfattning). Det uppstår därför konflikter med både PBL och Kommunallagen. TEF har flera gånger begärt att kommunen gör en översyn av gamla planer.

Se även sidan Fornudden och Pers udde.

Tyresöfrågor

Bostadsförsörjningsplan. Tyresö hade i det regionala perspektivet i samband med Översiktsplan 2035 åtagit sig att expandera med 300 bostäder per år fram till år 2035 dvs med 4500 st. Det skulle innebära en ökning med ca 15.000 invånare till 60 – 65.000. År 2022 finns det anledning från många håll att reducera dessa siffror. En ny befolkningsplan ska göras. … Hur mycket som ska vara Trollbäckens del av allt detta måste diskuteras för att behålla villasamhällets karaktär av lummig trädgårdsstad.

Kontakter: Bengt Svensson och Svante Berg.

Inga kommentarer än

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *