Årsmöte 19 mars

Årsmötet avhölls i Kumla Herrgård med 28 personer närvarande. Årsavgiften för nästkommande år beslöts vara oförändrat 200 kr. Svante Berg återvaldes till styrelseordförande på ett år.

Se för övrigt protokollet från årsmötet.

För kallelse och dagordning som skickats till medlemmarna se https://www.tef.nu/wp-content/uploads/2024/03/KALLELSE-2023.pdf

Tyresö Tidning ges ut igen

Föreningen gav ut Tyresö Tidning mellan åren 1949 och 2011. I den fanns artiklar om Trollbäcken samt profiler och verksamheter i Trollbäcken samt intressant om Tyresö. Dessutom beskrevs intressanta platser och givetvis dagsaktuella frågor och planeringsfrågor för framtiden. Alla nummer finns idag i kommunens arkiv. Artiklar ur vissa nummer har skannats och finns på hemsidan under fliken historia.

Den underliggande tanken med att utge tidningen igen är att som ett komplement till hemsidan regelmässigt informera om åsikter/värderingar kring samhällsbyggnad, småhusbebyggelse, medborgardialog och kommunala planeringsprocesser både i allmänhet och i Trollbäcken.

Nr 1-2023 handlar om cykelstråk i Trollbäcken, nr 2-2023 handlar om Trollbäckens roll i Tyresö 1960-80 och nr 1-2024 handlar om Egnahemsidén och 2-2024 om Trollbäckens roll innan kommunen tog över.

TT 2-24.Trollbackens roll innan.pdf

TT 1-24.egna hem.pdf

TT 2-23. Trollbäckens roll.pdf

TT 1-23. Cykelstråk.pdf

Höstmötet 2023

Höstmötet den 19 oktober i Kumla Herrgård besöktes av ca 40 personer som lyssnade på information om energisparande.

Första etappen i Trollbäckens Centrumstråk pausad!

Information från Samhällsbyggnadskontoret 28 november 2022 angående Planuppdraget ” Trollbäcken C etapp1 ::…….. informera om att projektet är pausat för närvarande och vi har inget datum just nu för när arbetet återupptas. I nuläget har projektet ingen planhandläggare och det är först i och med färdiga samrådshandlingar som kommunen kan presentera ett förslag som redovisar byggrätt, ungefärligt antal bostäder och antal våningar. 

Tyresö politiska ledningg

Gamla styret kvar med C

Det nya politiska styret i Tyresö rapporterades under en tid vara M+C+KD med SD som stödparti. Men på mötet den 27 okt skedde något oväntat enligt DN: “På kommunfullmäktiges första möte efter valet på torsdagskvällen röstade Centerpartiets ledamot Raymond Moubé emot partilinjen.”

Det innebar att det tilltänkta nya styret M+ KD+C med stöd av SD inte fick den majoritet valutgången pekade på. Nu kommer S+L+MP+V att styra med en röst från C.

Anita Mattsson (S) valdes till kommunstyrelsens ordförande. Mats Lindblom blev 1:a vice ordförande och Anki Svensson 2:a vice ordförande.

En tid efter valet har centerpartiet innefattats i det politiska ledningsblocket.

Med de senaste årens politiska otydlighet är det uppenbart att de stora projekten i kommunen måste styras och ledas på ett nytt sätt. Föreningen vill att ni politiker som är valda av oss medborgare ska sätta till en parlamentariskt utsedd grupp med en person från varje parti i fullmäktige som med kraft och långsiktighet tar fram beslutsunderlag för utbyggnaden av Trollbäckens Centrumstråk i samarbete med berörda tjänstepersoner och oss medborgare i Trollbäcken. Då finns en chans att det kan bli riktigt bra och den småstadsgata vi alla vill ha och inte höga hus som de första etapperna indikerar.

Höstmöte 23 november besöktes av 40 personer

Till höstmötet har vi bjudit in alla partier för att fråga ut dem om Trollbäcken Allé. Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet var representerade. De första byggplanerna som sipprar ut- informationen från kommunen är bristfällig- är mycket oroande då ett 9-vån hus visas på exploatörens hemsida. Det fanns en stor uppslutning på mötet kring att bygga lägre hus i stråket och inte så många som Planprogrammets riktlinjer anger. Föreningen fortsätter att agera för att kommunen inte ska missa chansen att göra något riktigt bra som Trollbäckenborna vill ha.

TEF annonserade i MittiTyresö

För att påverka politiker och opinion så att man bygger centrumstråket i Trollbäcken som en småstadsgata med 2-4 våningshus istället för 4-6 våningar annonserade föreningen 10 ggr med start före och sedan efter semestern. De tre olika annonserna används är:

Aktuellt i Tyresö

Ny chef för samhällsbyggnadskontoret är Björn Rabeus

Övrigt

På kommunens hemsida finns en anslagstavla där aktuella händelser annonseras. Gå gärna in och titta på https://www.tyreso.se/arkiv/anslagstavla.html.

För alla aktuella dagordningar med handlingar och protokoll för Tyresö kommuns alla nämnder och utskott kan man söka på Insyn: https://www.tyreso.se/organisation–styrning/insyn-och-paverkan/sammantraden-och-protokoll.html.

Vilka tjänstepersoner som har ledande funktioner på samhällsbyggnadskontoret finns på kommunens hemsida under rubriken Förvaltningarna: https://www.tyreso.se/organisation–styrning/forvaltningar-bolag-och-fastigheter/forvaltningar-och-bolag.html och gå därefter vidare och klicka på Kommunstyrelseförvaltningen där du sedan hittar samhällsbyggnadskontoret.

Nya tjänster i kommunens samhällsbyggnadssektor

Första etapperna Trollbäcken Allé är på gång

Läs mer på sidan Trollbäcken Allé.

Vad händer nu med Trollbäcken Allé?

Södergårdens västra del är färdigbyggd. Projektet kom till före Planprogrammet som är för stort och inte bidrar till en trevlig småskalig småstadsgata. Läs mer på Tyresös hemsida: https://www.tyreso.se/stadsutveckling/pagaende-planer-och-byggen/pagaende-byggprojekt/bostader-vid-sodergarden.html (via Tyresö kommun).

Södergårdsprojektet, april 2022

ABO Plasts tomt i norra delen vid Drevviken och i bästa läget i förlängningen av Trollbäcken Allé är uppköpt av Besqab (ett bolag för projektutveckling av bostäder).

Första etappen i Planprogrammet med mer än 100 bostäder i norra delen började detaljplaneras. Politikernas beslut om att uppdra planenheten att starta planprocessen kan komma snart utan att Riktlinjerna i Planprogrammet justerats ner. Föreningen bevakar och försöker påverka politikerna att reducera hushöjderna.

De första etapperna var på gång läs mer:

En dialogprocess skedde mellan juni och september med intervjuer av några företagare längs stråket, med genskjutsintervjuer av 10 hyresgäster och ett öppet möte för husägare. Det gällde den 1:a etappen av stråket uppe vid Drevviken.

Enligt kommunen: “Planarbetet drivs i samarbete med två byggaktörer. Utvecklingen av fastigheterna Kumla 3:1580, 3:217, 3:1105 och 3:1106 (rött) tillsammans med Besqab medan fastigheterna Kumla 3:3, 3:4, 3:11 och 3:12 (gult) görs i samarbete med Ekonomiska föreningen Fornuddsporten (Bocenter). Även den kommunala fastigheten Kumla 3:2 som hyser förskolan Klinten avses inkorporeras i Bocenters utvecklingsområde… Ny bebyggelse föreslås variera i utformning och ges en skala i upp till fyra våningar utmed Vendelsövägens västra sida, undantaget längst i norr där en högre skala kan prövas intill entrén till Tyresö kommun och Trollbäcken.”

Kommande etapp. På Alléplan har Serafim Bostads AB förvärvat hälften av aktierna i Alléplan Utveckling AB. Inom fastigheten Kumla 69:3 finns idag två hyresgäster, en färgfackhandel och en restaurang. Avsikten från Serafims sida är att över tid arbeta fram ny detaljplan för bostäder och som dessutom tillåter verksamheterna att finns kvar i markplan. Planprogrammets och Serafims bilder nedan är dåligt anpassade till trädgårdsstaden och småstadsgatan.

Bild från Serafims hemsida oktober 2022

Övrig etapp. På OKQ8 tomten (som är granne med föreningens fastighet där Norrbys finns) på södra delen av Trollbäcken Allé har man fått bygglov som föreningen och en granne har överklagat

På 1950-talet planerades det man då kallade Näsby Trädgårdsstad vilket resulterade i den nu i stora delar gällande detaljplanen med byggnadsrätter för bostäder för södra delen av stråket. Nu vill OKQ8 göra lite förändringar för att fortsätta bedriva verksamheten som man fått Bygglov för. TEF och en granne har överklagat då vi menar att ett bygglov måste vara tidsbegränsat till 5 år för att inte hindra planeringen av Trollbäcken Allé i dessa delar.

Andra tomtuppköp längs stråket pågår. TEF kommer att agera under 2022 för att Trollbäcken Allé ska bli ett trevligt, småskaligt och fint stråk och att det blir förankrat hos Trollbäckenborna.

Du läsa mer om på Trollbäcken Allé på länken till den i början av detta avsnitt.

Fornudden

Nyanlagda västra delen med boulebanor mm

Nya anläggningen med belyst väg, boulebanor, rastplats med grill, bänkar och planteringar är klar och invigd. Nu fattas bara nertagning av vass vid bänkarna så att man ser sjön.

Grillplatsen

Gamla Fornuddsskolans tomt

Kumla skola byggs om etappvis och berörd undervisning ska under ombyggnadstiden ske i gamla Fornuddsskolans baracker.

Vad händer med den fastigheten när Kumla skola är renoverad? Tidigare fanns planer på att bygga höga flerfamiljshus där. TEF vill att fastigheten används och byggs på ett sätt som passar i Trollbäckens villasamhälle dvs lågskalig bebyggelse.

Gruppboende Lönnvägen 22

Flygfoto med Kumla 3:175 markerat med röd linje. Flygfoto från Blom Web, november 2019,

Detaljplanen har antagits för fastigheten Kumla 3:175 för ett gruppboende med sex lägenheter i en tvåvåningsbyggnad med souterrängvåning om ca 353 kvm på en tomt om 1 651 kvm.   Man motiverar med att ”förslaget är i linje med översiktsplanen och bidrar till att nå kommunens bostadsmål. Förslaget bedöms bidra till en varierad bostadsstruktur för kommundelen Trollbäcken”. Det är Seniorpartner Fastighetsutveckling i Sverige AB som sökt Planbesked.

TEF håller inte alls med utan anser att en utredning först måste göras för att pröva platsens lämplighet för att göra en ny detaljplan som passar för denna typ av gruppboende. Stor risk finns annars för negativ påverkan av Trollbäckens bebyggelsekaraktär. https://www.tyreso.se/stadsutveckling/pagaende-planer-och-byggen/detaljplaner-pa-gang/kumla-3175-lonnvagen.html (via Tyresö kommun).

Så tycker Tyresöborna att Tyresö ska utvecklas

”Bevarade grönområden, levande centrum och mer kollektivtrafik. Kanske byggnation, men gärna småskaligt. Detta och mycket annat tycker Tyresöborna om kommunens utveckling, enligt en undersökning som gjordes sommaren 2021”.

Läs mer på Tyresös hemsida. https://www.tyreso.se/stadsutveckling/oversiktsplan-och-strategier/tyreso-2035—tyreso-kommuns-oversiktsplan/sa-tycker-tyresoborna-att-tyreso-ska-utvecklas.html (via Tyresö kommun).

Läs mer på sidan Fornudden och Pers udde.

Grannsamverkan

Se sidan Trafik och trygghet.

Inga kommentarer än

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *